แนวทางการบริหารจัดการห้องสมุดของโรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

Main Article Content

พิมพ์พิกา จันทร์เทพ
พูนชัย ยาวิราช
สมเกียรติ ตุ่นแก้ว

Abstract

งานวิจัยเล่มนี้เป็นการวิจัยเรื่องแนวทางการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดของโรงเรียน บ้านป่าบงแม่จัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการ บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด เพื่อศึกษาเหตุและปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด และเพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด โรงเรียน บ้านป่าบงแม่จัน สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาคณะครู โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จันและเครื่องมือที่ใช้ในการทำการวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์โดยสอบถาม เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดใช้แบบสอบถามและแบบ สัมภาษณ์ทั้งสิ้น 24 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ วิเคราะห์เชิงนื้อหาผลการวิเคราะห์ข้อมูลนำมาสรุปและอภิปรายผลในแต่ละด้านผลการวิจัยได้สรุปดังนี้

สภาพการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโดยภาพรวม มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากที่สุด และมีการบริหารจัดการห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดในสถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ถูกต้องและมีการดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพมีการประชุมวางแผนการดำเนินงานและคณะครูได้มีส่วนร่วมในการ แสดงข้อคิดเห็นในการจัดบรรยากาศห้องสมุดเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดี เหตุและปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดจากการวิเคราะห์เหตุที่ทำให้มีผลต่อ การบริหารจัดการมีอยู่ด้วยกันหลายด้านเช่น ควรมีการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จขององค์กรมีการวางแผน อย่างมีระบบ มีทิศทาง มีกระบวนการทำงานที่ชัดเจนและอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย แนวทางในการ บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด พบว่าการที่จะให้งานบรรลุผลสำเร็จตามที่คาดหวังนั้นต้องมีการร่วมมือ จากทุกฝ่ายใช้หลักการบริหารที่มีประสิทธิภาพสร้างกลยุทธ์ในการบริหารจัดการมีการจัดโครงสร้างตามความบุคลากรมีความรู้ ความสามารถที่มากขึ้นให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ ทำงานและร่วมกันพัฒนางานให้ไปสู่เป้าหมายอย่างที่กำหนด

 

Guidelines for Library Management of Ban Pa Bong Mae Chan School under Chiangrai Primary Educational Service Area Office 3

The research entitled “ Guidelines for Library Management Century Education of Ban Pa Bong Mae Chan School under Chiangrai Primary Educational Service Area Office 3” aimed to study the condition of library management, the cause and factor affecting library management including the guideline for library management. The population of this study consisted of administrators and teachers of Ban Pa Bong Mae Chan school. The research instruments were a questionnaire and an interview form on the general information and the library management. 24 questionnaires were sent to the population and then was analyzed by using mean, percentage and standard deviation.The results of the study were found that;

The condition of library management,in general,appeared that the quality was at the high level. The library management was the most important resource in the school. There were the good management and effective operation. The meeting for planning was also done and the teachers also participated in expressing their opinions in making the library environment to support students’

Learning. From the analysis of the cause and factor affecting library management, it appeared that there were many factors such as the determination of the achievement goal of the organization, the systematical planning, and the clear working process with the collaboration of many sections.

The guidelines for the library management were found that it is needed to have the collaboration of every sectors to achieve the expected goal. The effective administrative principle should be used to create the management strategy and the structure based on the personnel’ s abilities should be made. The personnel development should be supported and the community should have a chance to participate in working and developing in order to reach to the achievement goal.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles