การศึกษาปัญหาการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารและครูในโรงเรียนขนาดเล็กอำเภอหนองบัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

Main Article Content

วันเพ็ญ พวงประโคน
ธานี เกสทอง

Abstract

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารและครูใน โรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอหนองบัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือผู้บริหาร 27 คน ครู 117 คน รวม 144 คน ในโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอหนองบัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ครั้งนี้เป็นแบบสอบถามจำนวน 1 ฉบับ คือ แบบสอบถามปัญหาการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารและครูใน โรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอหนองบัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3 สถิติที่ ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ (f) ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (μ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารและครูในโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอหนองบัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3 โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย ด้านพบว่า ด้านผู้นำทีมมีปัญหาลำดับสูงสุด ด้านการจัดการทีมงานมีปัญหารองลงมาและด้านสมาชิกในทีมมี ปัญหาลำดับต่ำสุด

 

Problems of working as a team of administrators and teachers in primary schools in Nong Bua District, Nakhon Sawan Primary Educational Service Area Office 3

This study aimed to study problems of working as a team of administrators and teachers in primary schools in Nong Bua District, Nakhon Sawan Primary Educational Service Area Office 3.

The study population consisted of 27 administrators and 117 teachers totaling 144 people in primary schools in Nong Bua District, Nakhon Sawan Primary Educational Service Area Office 3. The questionnaire for this study was on problems of working as a team of administrators and teachers in primary schools in Nong Bua District, Nakhon Sawan Primary Educational Service Area Office 3. The statistics used to analyze the data were percentage, median, standard deviation.

The results of the study were as follows: problems of working as a team of administrators and teachers in primary schools in Nong Bua District, Nakhon Sawan Primary Educational Service Area Office 3, overall, were at a moderate level. Considering aspect by aspect it was found that the team leader was the highest problem, management team was the minor problem and the team member was a minimum problem.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles