การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโมเดลซิปปา (CIPPA) โดยใช้หนังสือพิมพ์เป็นสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฎิบัติตนตามหลักเบญจศีล สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม (พุทธศาสนา) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Main Article Content

ธนีพันธ์ ชัยชนะเลิศ
เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท
วิชิต เทพประสิทธ์ิ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโมเดลซิปปา (CIPPA) โดยใช้หนังสือพิมพ์ เป็นสื่อ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติตนตามหลักเบญศีลสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม (พระพุทธศาสนา) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฏร์ประสานมิตร) จำนวน 8 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ด้วย โมเดลซิปปา (CIPPA) โดยใช้หนังสือพิมพ์เป็นสื่อแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินการปฏิบัติตนตามหลักเบญจศีล นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละ

ผลการวิจัยพบว่า หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโมเดลซิปปา (CIPPA)โดยใช้หนังสือพิมพ์เป็นสื่อนักเรียนมีคะแนน เฉลี่ยทักษะการคิดวิเคราะห์สูงกว่าก่อนเรียนเท่ากับ 7.13 คิดเป็นร้อยละ 23.75 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน เท่ากับ 8.75 คิดเป็นร้อยละ 29.17 และมีการปฏิบัติตนตามหลักเบญจศีลโดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้โดยมีพฤติกรรม งดเว้นการพูดคำหยาบ งดเว้นการดื่มสุราหรือของมึนเมาและงดเว้นการเสพยาเสพติดอยู่ในระดับดี

 

Learning Activity Management Based on CIPPA Model by Using Newspaper as the Medium to Develop Critical Thinking Skill, Learning Achievement and Five Precepts Practice in Religion, Moral, and Ethics (Buddhism) Strand of PrathomSuksa 6 Students

The purpose of this research was to study the effect of learning management based on CIPPA model by using newspapers as the medium to develop critical thinking skill, learning achievement and five precepts practice of PrathomSuksa 6 students. The population of this study was 8 students who studied in the second semester of the academic year 2014 at Ban Chiang Kanschool(Ratprasanmith). The research instruments were learning plan based on CIPPA model by using newspapers, critical thinking test, learningachievement test and evaluation form on the performance based on five precepts. The data were systematically analyzed by using mean,standard deviation and percentage.

The results of the study were found that after learning based on CIPPA model by using newspapers,the average score of students’ critical thinking skill was higher than before learning which was 7.13 (23.75%). The average score of the achievement test was higher than before learning which was 8.75 (29.17%) In general, most of the students behaved based on five precepts at the fair level. The student’s behavior on avoidance of speaking rude words, drinking alcohol and taking drug were at the good level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles