ผลการใช้ชุดกิจกรรมของเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชาติพันธุ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

Main Article Content

ธีรดา สมพะมิตร
แสงระวี ปัญญา
ชูศรี สุวรรณ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมของ เล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียนชาติพันธุ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยการ ใช้ชุดกิจกรรมของเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติของนักเรียนชาติพันธุ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชาติพันธุ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมด้วยชุดกิจกรรมของเล่นภูมิปัญญาท้อง ถิ่น กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาเชียงราย เขต 2 จำนวน 7 คน และกลุ่มควบคุม คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จำนวน 13 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมของเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียนชาติพันธุ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และตามหลักสูตรแกน กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ของเล่นของใช้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 แผน แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จำนวน 40 ข้อใช้วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับ เวลา ทักษะใช้ตัวเลขหรือการคำนวณ ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูลและ ทักษะการพยากรณ์ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมของเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนักเรียน ชาติพันธุ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียน รู้โดยชุดกิจกรรมของเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า นักเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียน รู้แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และค่าเฉลี่ยความคิดเห็นโดยรวมของนักเรียนชาติพันธุ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรม โดยการใช้ชุดกิจกรรมของเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ความคิดเห็นด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ ตามลำดับ

 

The Implementation of Local Play-Oriented Learning Modules Designed For Mattayomsueksa 2 Ethnical Students’ Scientific Skill Improvements

The purposes of this study aimed to explore the Mattayomsueksa 2 ethnical students’ scientific pretest compared with their posttest obtained from the implementation of the Mattayomsueksa 2 ethnical students’ local play-oriented scientific learning modules, and the Mattayomsueksa 2 ethnical students’ scientific process skills obtained from the implementation of the Mattayomsueksa 2 ethnical students’ local play-oriented scientific learning modules compared with their scientific learning management, as well as to survey the Mattayomsueksa 2 ethnical students’ opinions towards the implementation of local playoriented scientific learning modules.

For data collection, seven Mattayomsueksa 2 students studying in Mae Ta Chang School, the Office of Chiangrai Primary Education Services Area 2 were used as a sampling group, and thirteen Mattayomsueksa 2 students studying in Huai Ma Kaeng School, the Office of Chiangrai Primary Education Services Area were used as a controlled group. Research instruments drawn for this study included eight series of local playoriented scientific learning modules; eight lesson plans designed by National Science Center for Education (NSCE) and the B.E. 2521 Basic Educational Curriculum; a test on student’s scientific learning process skills with 40 questions related to observation, evaluation, categorization, application of correlations between space-to-space and space-to-time, accountability, data interpretation, conclusion-drawing, and prediction, as well as a questionnaire related to student’s opinions towards the implementation of scientific instructional management. The data were statistically analyzed through using frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, t-test (Dependent Sample), and t-test (Independent Sample).

The findings of the study revealed that their posttest, with its significant difference of 0.01, obtained from the implementation of the Mattayomsueksa 2 ethnical students’ local play-oriented scientific learning modules was higher than that of their pretest. Otherwise, their scientific learning process skills, with its significant difference of 0.01, obtained from the implementation of the Mattayomsueksa 2 ethnical students’ local play-oriented scientific learning modules were higher than that of those obtained from their scientific instructional management. Also, the Mattayomsueksa 2 ethnical students’ opinions towards the implementation of the Mattayomsueksa 2 ethnical students’ local play-oriented scientific instructional management were mostly observed in terms of their contents, scientific learning activities, as well as visual aids and indigenous learning resources.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles