การพัฒนาทักษะการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการใช้เกม

Main Article Content

กัลยา จันเลน
ผาสุข บุญธรรม
สุดาพร ปัญญาพฤกษ์

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูดวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ก่อนและหลังที่ได้รับการสอน โดยการใช้เกมประกอบการสอน และศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหลังการใช้เกมประกอบการ สอนภาษาอังกฤษ เรื่อง All Year Round กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประชากร คือ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านใหม่สันติ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง All Year Round กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยการใช้เกม แบบทดสอบวัดทักษะการฟัง แบบทดสอบ วัดทักษะการพูด และแบบสอบถามวัด เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้เกม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า คะแนนเฉลี่ยทักษะการฟังภาษาอังกฤษ เรื่อง All Year Round โดยการใช้เกม ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านใหม่สันติ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 10.80 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 24.65 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเพิ่มขึ้น 13.85 คะแนนเฉลี่ยทักษะการพูด ภาษาอังกฤษ เรื่อง All Year Round โดยการใช้เกม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านใหม่สันติ อำเภอแม่ฟ้า หลวง จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 4.20 คะแนนหลังเรียน 15.90 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเพิ่มขึ้น 11.70 และนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยการใช้เกม มีความ เชื่อมั่นและกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น และมีทักษะการทำงานกลุ่มดีขึ้น

 

The Development of English Listening-Speaking Skills for via Games Through Prathomsueksa 3 students

The purposes of this study were to compare the listening and speaking skills by use games scores and to study the attitudes to words English teaching learning. The Data were collected from 20 grade 3 students in, at Ban Maisanti School, Office of Chiangrai Educational Service Area 3 through listening and speaking tests, and a questionnaire were used and the data analysis was done by using descriptive statistics: mean and standard deviation.

The findings of this study indicated that the listening posttest scores were 13.85 higher than there of pretest, and the speaking posttest scores were 11.70 higher than there of the pretest. The students had a positive attitude toward games for the enhancement of English listening-speaking skills. The students had self-esteem, and self-confidences using English was possibility, and group working.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles