การวิเคราะห์การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6: กรณีศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภองาว จังหวัดลำปาง

Main Article Content

รวิศ ทะแสนเทพ
ณัฏฐพล สันธิ
ศรชัย มุ่งไธสง

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : กรณี ศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบของเรียงความและความผิดพลาดใน การใช้ภาษา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภองาว จังหวัดลำปาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 30 คน เก็บรวบรวมข้อมูลจากการเขียนเรียงความภาษา อังกฤษและสังเกตนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูล จัดประเภท นำข้อมูลมาสรุปและรายงานผล ผลการศึกษา พบว่า ด้าน องค์ประกอบที่พบมากที่สุด ได้แก่ Coherence รองลงมา คือ Order, Unity และ Completeness ตามลำดับ และด้านความ ผิดพลาดในการใช้ภาษาที่พบมากที่สุดตามลำดับ ได้แก่ fragments and run-on sentences รองลงมา คือ verb forms, sequences of tenses, countable/uncountable nouns and corresponding quantity terms, subject-verb agreement, prepositions and idiomatic expressions, adjective clauses, agreement of determiner conditional, adverb clauses, present perfect verb form, passive/ active voice, articles, reported speech, modal auxiliaries, และ progressive verb forms

 

An Analysis of English Essay Writing of Matthayom 6 Students: A Case Study in High Schools at Ngao District, Lampang Province

The study aimed to analyze the English essay writing of Matthayom 6 students in High Schools at Ngao district, Lampang province. The research is based on components in the essays and the analysis of identified errors. The samples were taken from 30 students who studied in Matthayom six at high schools in the Ngao district, Lampang Province, under the Secondary Educational Service Area Office 35, in the 2nd semester, academic year 2014. Data were analyzed and explained with summary and report. The findings of the study were as follows: The essay components were sorted from the highest to the lowest percentage which were: Coherence, Order, Unity and Completeness. In the analysis of errors, the analysis indicated that the error types in students’ essay writings sorted from the highest to the lowest percentages were: fragments run-on sentences, verb forms, sequences of tenses, countable/uncountable nouns and corresponding quantity terms, subject-verb agreement, prepositions and idiomatic expressions, adjective clauses, agreement of determiner, conditional, adverb clauses, present perfect verb form, passive/active voice, articles, reported speech, modal auxiliaries, and progressive verb forms.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles