การจัดประสบการณ์แบบศูนย์การเรียน เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

Main Article Content

อัญมณี กองนาค
นพพร ธนะชัยขันธ์
.สุดาพร ปัญญาพฤกษ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์แบบ ศูนย์การเรียน เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ระหว่างก่อนและหลังการจัดประสบการณ์แบบ ศูนย์การเรียน และเพื่อศึกษาพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยจากการจัดประสบการณ์แบบศูนย์การเรียน ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกาศเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำนวน 22 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แผนการจัดประสบการณ์ แบบศูนย์การเรียน จำนวน 15 แผน แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จำนวน 40 ข้อ ที่มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.8670 และแบบสังเกตพฤติกรรมอันพึงประสงค์ สำหรับเด็กปฐมวัย ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน

ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดประสบการณ์แบบศูนย์การเรียน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงกว่า เกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย จากการทดลอง พบว่า ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ มี คะแนนเฉลี่ย 35.91คิดเป็นร้อยละ 90.00 พฤติกรรมอันพึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์แบบศูนย์การเรียน โดยรวมแล้วมีพฤติกรรมอยู่ในระดับดีมาก

 

An Instructional Learning Center to Develop Basic Mathematical Skills for Preschool students

The purposes of this research by using instructional leaning center, to develop basic mathematical skills in order to compare their basic mathematical skills before and after learning, and to study their behavior in leaning through learning center. The populations were 22 second level kindergarten students of Bangardmek school, in the second semester of academic year of 2014, under Lampang Primary Educational Service Office Area 1. The instruments used were 15 lesson plans of instructional learning center, the basic math skills test consists of 40 questions with the reliability at 0.8670, and the observation form for kindergarten through the investigation of the 3 experts.

The results showed that the lesson plans of instructional learning center were appropriate and, effective, higher than determinate criterion 80/80. The students basic math was an average score of 35.91 or 90.00 percent. The overall behavior was in a very good level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles