ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความตระหนักรู้ในตนเองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย

Main Article Content

เรวัต เงินเย็น
กิตติศักดิ์ นิวรัตน์
ปริมินทร์ อริเดช

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความตระหนักรู้ในตนเองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความตระหนักรู้ใน ตนเองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และเพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงและ ทางอ้อมต่อความตระหนักรู้ในตนเอง สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความตระหนักรู้ในตนเองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 340 คนพบว่า ตัวแปรสังเกตได้ของปัจจัยความตระหนักรู้ในตนเองค่าเฉลี่ย สูงสุด คือ การประเมินตนเองได้อย่างถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 รองลงมา คือ ความมั่นใจในตนเองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และการรับรู้อารมณ์ตนเองมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 4.15

2. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ปรากฏว่าโมเดลเชิงทฤษฎี กับข้อมูล เชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกัน โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (χ2=12.93, df = 51) มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 1 ค่าไค- สแควร์แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงว่า ไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ว่าโมเดลตามทฤษฏีสอดคล้องกับข้อมูล เชิงประจักษ์และค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index : GFI = 1.00) มีค่าเข้าใกล้ 1 ค่าดัชนีวัด ระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index : AGFI =0.99) มีค่าเข้าใกล้ 1 รวมทั้งดัชนีรากของ กำลังสองเฉลี่ยของเศษ (Root Mean Squared Residual : RMR = 0.0026) มีค่าเข้าใกล้ศูนย์ (RMSEA = 0.00) มีค่าต่ำกว่า 0.05 ค่าส่วนเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized Residual = 1.49) มีค่าต่ำกว่า 2.00 รวมทั้งกราฟ Q-Plot มีความ ชันมากกว่าเส้นทแยงมุม แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

3. ตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมสูงสุดในโมเดลที่มีต่อความตระหนักรู้ในตนเอง ตัวแปรด้านการเรียนรู้ มีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 15.88 โดยเป็นอิทธิพลทางตรง 0.43 และเป็นอิทธิพลทางอ้อมผ่านตัวแปรบุคลิกภาพและตัวแปรค่านิยมเท่ากับ 15.45 ส่วน ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงสูงสุดในโมเดลเชิงสาเหตุของความตระหนักรู้ในตนเองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ ตัวแปรด้านบุคลิกภาพมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 1.50 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมสูงสุดใน โมเดลเชิงสาเหตุของความตระหนักรู้ในตนเองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ ตัวแปรการเรียนรู้ มีค่าอิทธิพล เท่ากับ 15.45

 

Casual Factors Affecting High-school Student Self-Awareness in Local Administration Organization Schools, Chiang Rai Province

The purposes of this study aimed to explore the high-school student self-awareness of local administration organization schools in Chiang Rai Province, and casual factors affecting direct and indirect influences on the high-school student self-awareness of local administration organization schools in Chiang Rai Province, as well as to determine the consistence of this model related to casual factors affecting the highschool student self-awareness of local administration organization schools in Chiang Rai Province, 340 students were chosen as the sample of the study. The findings of the study were as follows:

1. Explicit variables found in casual factors affecting the high-school Student self-awareness of local administration organization schools in Chiang Rai Province were all rated at a highest level in terms of their self-evaluation with its mean of 4.28, followed by their self-confidence with its mean of 4.19, and their selfemotional perception with its mean of 4.15;

2. In analyzing the consistence of theoretical model compared with the empirical data, showed that this adjusted model together with its Chi-square of (χ2) of 12.93 and degree of frequency (df) of 51, and no significant difference, Goodness-of-Fit Index (GFI) 1.00, Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI) of 0.99, Root Mean Squared Residual (RMR) of 0.0026, RMSEA of 0.00 with its score of less than 0.05, as well as Standardized Residual of 1.49 with the Q-Plot of less than 2.00, was not only inconsistent with the empirical data.;

3. The high-school Student learning management with their averaged scores of 15.88 was mostly observed in the maximum of causal factors affecting the high-school Student self-awareness; moreover, direct influences with its mean of 0.43 and indirect influences with its mean of 15.45 were both found in their personality and preference variables.

However, direct influences mostly found in the casual factors affecting the high-school Student selfawareness of local administration organization schools in Chiang Rai Province, in relations to its personality variable with its mean of 1.50, were significantly different at 0.01.

Also, indirect influences mostly found in the casual factors affecting the high-school Student self-awareness of local administration organization schools in Chiang Rai Province, in relations to its learning variable were rated at its mean of 15.45.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles