แนวทางการบริหารมาตรฐานด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัยพฤกษ์ เทศบาลตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

Main Article Content

ประภัสสร อารินทร์
ไพรภ รัตนชูวงศ์
สมเกียรติ ตุ่นแก้ว

Abstract

การศึกษาแนวทางการบริหารมาตรฐานด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ชัยพฤกษ์ เทศบาลตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารมาตรฐานด้าน อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัยพฤกษ์ เพื่อหาสาเหตุที่ส่งผลต่อการบริหารมาตรฐาน ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัยพฤกษ์ และเพื่อหาแนวทางการบริหารมาตรฐาน ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัยพฤกษ์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ รอง นายกเทศมนตรี นักวิชาการศึกษา หัวหน้าสถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครองเด็ก รวม ทั้งสิ้น 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลดอนศิลา และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน และการวิเคราะห์เนื้อหาสำคัญ ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพการบริหารมาตรฐานด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัยพฤกษ์ จาก การศึกษาข้อมูลจากแบบรายงานข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2556 ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านชัยพฤกษ์ พบว่า ในตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา พบว่า ในภาพรวมมี คุณภาพอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง และจากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการบริหารมาตรฐานด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัยพฤกษ์ จากการสอบถามผู้นำชุมชนและผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัยพฤกษ์ พบว่า สภาพการบริหารมาตรฐานด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พบว่า ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับ พอใช้

2. ผลการศึกษาสาเหตุที่ส่งผลต่อการบริหารมาตรฐานด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านชัยพฤกษ์ผลปรากฏว่า สาเหตุที่ส่งผลต่อการบริหารมาตรฐานด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเกิดจากสาเหตุหลายประการได้แก่ สาเหตุด้านประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดล้อมภายนอก อาคารให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะด้านประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ และด้านประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัย และป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก

3. ผลการศึกษาหาแนวทางการบริหารมาตรฐานด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านชัยพฤกษ์ ในตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ผลปรากฏดังนี้

ด้านการวางแผนการดำเนินงาน ควรกำหนดการวางแผนกำหนดโครงสร้างอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตามความพร้อมและทรัพยากรของแต่ละท้องถิ่น ควรจัดทำเอกสารด้านการวางแผนไว้ให้ชัดเจน วางแผนกำหนดพื้นที่บริเวณห้อง ครัว ห้องกิจกรรม ห้องนอน ห้องปฐมพยาบาล ห้องน้ำ ห้องส้วม มีอ่างล้างมือและที่แปรงฟัน

ด้านการปฏิบัติตามแผน ควรดำเนินการตามแผนกำหนดโครงสร้างอาคารสถานที่ จำนวน/เขตที่ตั้ง/ความเหมาะสม สิ่ง แวดล้อมและความปลอดภัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินตามแผนกำหนดมีการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้เกี่ยวข้องซักซ้อมและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบติดตาม และควรมีการดำเนินการประชาสัมพันธ์และดำเนินการของบประมาณ สนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคจัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ด้านการตรวจสอบ ควรมีการนิเทศติดตาม ตรวจสอบผลของการวางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามการกำหนดเกณฑ์ มาตรฐานไว้ให้ชัดเจนให้ทุกฝ่ายได้รับทราบเพื่อส่งผลต่อการปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์ที่วางไว้

ด้านการแก้ไขและการปรับปรุง ควรมีการนำผลจากรายงานการปฏิบัติงานและการเจอด้วยการปฏิบัติจริงมาวิเคราะห์ และเรียงลำดับความสำคัญของมาตรฐานด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง เพื่อที่จะ นำไปวางแผนการดำเนินการต่อไปอย่างเป็นรูปธรรมตามขอบข่ายของมาตรฐานด้านอาคารสถานที่ โดยระบุวิธีการปรับปรุงให้ ชัดเจนและควรการจัดประชุมเพื่อปรึกษาร่วมพิจารณาหาแนวทาง และหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสมทำการประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร

 

Guidelines for the Administration on the Standard of Building, Environment and Safety of Ban Chaiyapreuk Child Development Center under Don Si RaSub- District Municipality in Wieng Chai District, Chiang Rai Province

The purposes of this research were to study the conditions of administration on the building, environment and safety standard of Ban Chaiyapreuk child development center under Don Si La Sub-district Municipality in Wieng Chai district, Chiang Rai province, to examine the causes and factors affecting the administration on the building, environment and safety standard of Ban Chaiyapreuk child development center, and to investigate the guidelines for administration on the building, environment and safety standard of Ban Chaiyapreuk child development center. The population of study comprised 31 deputy mayors, academic officers, school administrators, teachers, and child carers. The research instrument was a questionnaire. The data was collected at the child development center in Don Si La Sub-district and then systematically analyzed by using percentage and standard deviation. The focus group was analyzed by using content analysis.

The results of the study found that:

1. The overall conditions of administration on the building, environment and safety standard of Ban Chaiyapreuk child development center from the study on Rapid External Assessment: REA in the academic year 2013 appeared that in the seventh indicator, the efficiency of the administration and school development, in general, the quality was in the need of improvement level and from the analysis of the interview data from the community leaders and child carers revealed that overall conditions of administration on the building, environment and safety standard’s quality was at the fair level.

2. Causes and factors affecting administration on the building, environment and safety standard of BanChaiyapreuk child development center appeared that there were many causes including the efficiency of the school in making its inside and outside environment to support the learning, safety and sanitary, and the efficiency of the school in providing the safety measures to prevent children from harms.

3. The guidelines for administration on the building, environment and safety standard of Ban Chaiyapreuk child development center, in the seventh indicator, the efficiency of the administration and school development revealed that:

In the planning stage (Plan), the plan on the structure of building, environment, and safety based on the readiness and resources of each local area should be determined. The planning documents should be made clearly. The plan for the areas of kitchen, activity room, bedroom, nursing room, bathroom, toilet, with sink and place for tooth brushing should be clearly designed.

In the implementation stage (Do), the plan on the structure of building, number, location, appropriateness, environment and safety should be implemented. The operational committee should be appointed and the meeting of the child development center committee and relevant people should be held to prepare and assign the clear responsibility. Moreover, the implementation on the public relation and the request of budget support from donators to build the child development center should be undertaken.

In the evaluation stage (Check), the monitoring and evaluation on the results of the plan should be implemented clearly based on the criteria for every section to know which would affect the operation according to the criteria.

In the improvement stage (Action), the results from the report and the experience from the practice should be analyzed and ranked the importance based on the criteria of the building, environment, and safety standard. The guidelines for improvement should be investigated in order to plan the future implementation based on the standard of the building with clearly defined approaches. Moreover, the meeting should also be held for reviewing the appropriate guidelines, solution, and the public relation methods.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles