การวิเคราะห์ปัจจัยจำแนกการตัดสินใจเลือกหอพักภายนอกและหอพักภายในมหาวิทยาลัย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Main Article Content

สุจิตรา สมวาส
กิตติศักดิ์ นิวรัตน์
สุชาติ ลี้ตระกูล

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเลือกหอพัก วิเคราะห์ปัจจัยจำแนกการตัดสินใจเลือกหอพัก และสร้างสมการจำแนกปัจจัยการเลือกหอพักภายในและการเลือกหอพักภายนอก มหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 484 คน โดย ใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจำนวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็นปัจจัยด้านค่านิยมการเรียนต่อ การเลือกหอพัก ด้านค่านิยมการคบ เพื่อน ด้านรายได้ของผู้ปกครอง ด้านอิทธิพลจากเพื่อน ด้านอิทธิพลจากสังคม ด้านอิทธิพลจากครอบครัว ด้านการประชาสัมพันธ์ และสื่อโฆษณา ด้านระยะทางจากหอพักถึงสถานศึกษา ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ภายนอกห้องพัก ด้านการกำหนดระดับราคา ค่าเช่า หอพัก ด้านบริเวณ สถานที่ตั้งหอพัก ด้านสิทธิในการเลือกผู้พักอาศัยร่วม ด้านระยะเวลาในการ เปิด – ปิด หอพัก และด้านระบบการรักษาความปลอดภัย รวม 77 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลพื้นฐานวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จำแนกปัจจัยใช้การวิเคราะห์จำแนก กลุ่ม (Discriminant Analysis)แบบขั้นตอน (Stepwise Method) ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. ปัจจัยการการตัดสินใจเลือกหอพักภายในและหอพักภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 3 อันดับ อันดับ แรก 3.59 (ระยะเวลาในการ เปิด – ปิด หอพัก) รองลงมา 3.55 (บริเวณสถานที่ตั้งหอพัก) และอันดับสุดท้ายคือ 3.53 (อิทธิพล จากสังคม)

2. สมการจำแนกประเภทในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานสามารถแสดงได้ตามลำดับ ดังนี้

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ

Y โดยรวม = -1.828 +.890 (ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกภายนอกห้องพัก) -.872 (ด้านอิทธิพลในการเลือกผู้พักอาศัย ร่วม) -.771 (ด้านอิทธิพลจากเพื่อน) +.769 (ด้านระยะทางจากหอพักถึงสถานศึกษา) +.574 (ด้านระยะเวลาในการเปิด-ปิด หอพัก)

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

Zy โดยรวม = -.721Z (ด้านสิทธิในการเลือกผู้พักอาศัยร่วม) + .716Z (ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกภายนอกห้องพัก) -.689Z (ด้านอิทธิพลจากสังคม) -.629Z (ด้านระยะทางจากหอพักถึงสถานศึกษา +.510Z (ด้านระยะเวลาในการ เปิด-ปิด หอพัก)

 

Ana Analysis of Discriminant Factors Affecting Chiang Rai Rajabhat University Students’ Final Decision on Their Selection of CRRU and Other Nearer Dormitories

This study aimed to explore and analyze factors affecting Chiang Rai Rajabhat University students’ final decision on their selection of on-campus and off-campus dormitory, as well as to construct the equation of discriminant factors affecting Chiang Rai Rajabhat University students’ final decision on their selection of on-campus and off-campus dormitory.

The samples were 484 first year students in their academic year of 2012 recruited by stratified sampling technique. The research instrument was a five-rating scale questionnaire composing of 77 items divided into sections including further education values, dormitory selection, friend-making, parents’ income, peers, social, and family influence, public relation and advertising media, university-dormitory distance, room amenities, dormitory amenities, dormitory rental fees, location of dormitory, rights for roommate selection, opening and closing time of dormitory, and security system. The demographic data was descriptively analyzed using mean, percentage, and standard deviation, while the stepwise method was used for analyzing the discriminant factors.

The findings showed that:

1. Top three factors affecting Chiang Rai Rajabhat University students’ final decision on their selection of on-campus or off-campus dormitory were opening and closing time of dormitory with the mean of 3.59, followed by location of dormitory with the mean of 3.55, and social influence with the mean of 3.53.

2. The equation of discriminant analysis in raw and standard scores was as follows:

Equation used in raw scores:

Y = -1.828 +.890 (dormitory facilities), -.872 (selection of roommate), -.771 (peer influence), +.769 (university-dormitory distance), +.574 (opening and closing time of dormitory)

Equation used in standard scores:

Zy = -.721Z (rights in roommate selection), + .716Z (dormitory facilities), -.689, (social influence), -.629Z (university-dormitory distance, +.510Z (opening and closing time of dormitory)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles