ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ CIPPA Model โดยการใช้คำถามเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Main Article Content

ศิริพร เมืองดี
เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท
วิชิต เทพประสิทธิ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ CIPPA Model โดยการใช้คำถามเพื่อ พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูล กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557 จำนวน 64 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบ CIPPA Model โดยการใช้คำถาม แบบทดสอบวัดทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา ค่า เฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test (Independent Samples) ผลการวิจัยพบว่า หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ CIPPA Model โดยการใช้คำถาม มีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคะแนนเฉลี่ยจิตวิทยาศาสตร์ สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

 

Effect of Learning Activity Management Based on CIPPA Model by Using Questioning to Develop of Scientific Process Skills, Learning Achievement and Scientific Mind for Prathom Suksa 6

The purpose of this research was to study the effect of using learning activity management based on CIPPA Model by using questioning to develop the scientific process skills, learning achievement, and scientific mind of Prathom Suksa 6 students. The sample group of this study was 62 Prathom Suksa 6 students at Piang Luang 1( Ban Tha Ton) school Under the patronage of Her Royal Highness Princess Ubon Rattana Raj Kanya Siriwatana Panwadee, Tha Ton sub-district, Mae Ai district, Chiang Mai province in the academic year 2014. The research instruments drawn for this study were learning plans based on CIPPA Model by using questioning, the achievement test, the scientific process skills test, and scientific mind test. The data were analyzed by using mean, standard deviation and t-test (Independent Samples). The result of the study was found that after learning, the average scores of the scientific process skills test, the achievement test and scientific mind test of the students who learnt by using learning activity management based on CIPPA Model by using questioning were higher than the students who learnt by regular method at the statistically significant level of .001.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles