การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษจับใจความและการเขียนสรุปความโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ B-SLIM Model ร่วมกับการเขียนผังมโนทัศน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Main Article Content

เหมือนฝัน พิจารณ์
เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท
ผาสุข บุญธรรม

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ B-SLIM Model ร่วมกับการเขียนผังมโน ทัศน์ ในการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความ และการเขียน สรุปความ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557 จำนวน 64 คน เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ B-SLIM Model ร่วมกับการเขียนผังมโนทัศน์ แบบทดสอบวัดความสามารถ ด้านการอ่านจับใจความ และแบบประเมินความสามารถด้านการเขียนสรุปความ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test Independent Samples) ผลการวิจัยพบว่า หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ B-SLIM Model ร่วมกับการเขียนผังมโนทัศน์ มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการอ่านจับใจ ความ และการเขียนสรุปความสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

Development of Reading for Main Idea and Summary Writing Ability for Prathom Suksa 6 Students by Using Learning Activity Management Based on B-SLIM Model and Mind Mapping

The purpose of this research was to study the effect of using learning activity management based on B-SLIM model and mind mapping to develop reading for main idea and summary writing ability of Prathom Suksa 6 students. The sample group of this study was 64 Prathom Suksa 6 students at Ban Piang Luang 1 Ban ThaTon school under The patronage of Her Royal Highness Princess Ubon Rattana Raj Kanya Siriwatana Panwadee, ThaTon sub-district, Mae Ai district, Chiang Mai province in the academic year 2014. The research instruments drawn for this study were learning plans based on B-SLIM model and mind mapping, the reading for main idea (ability) test, and the evaluation form for summary writing ability. The data were analyzed by using mean, standard deviation and t-test (Independent Samples). The results of the study were found that after learning, the average scores of the reading for main idea ability test, and summary writing ability test of the students who learnt by using learning activity management based on B-SLIM model and mind mapping were higher than the students who learnt by regular method at the statistically significant level of .01.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles