การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ เรื่องประเพณีไทยโดยใช้เทคนิค การจัดการเรียนรู้แบบผังกราฟิก สำหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Main Article Content

บุษราคัม ยอดชะลูด
ยุพิน จันทร์เรือง
อัญชลี เท็งตระกูล

Abstract

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ เรื่องประเพณีไทย โดยใช้เทคนิคการจัดการ เรียนรู้แบบผังกราฟิก สำหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและ หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ เรื่องประเพณีไทย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบผังกราฟิก เพื่อ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีน และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาจีน ที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน จับใจความสำคัญ เรื่องประเพณีไทย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบผังกราฟิก กลุ่มประชากร ได้แก่นักศึกษาจีนในโครงการความ ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่มาจากกับมหาวิทยาลัยครู ยวู่ซี (YUXI NORMAL UNIVERSITY) มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน หลักสูตร 2+2 ชั้นปีที่ 3 จำนวน 20 คน ปีการศึกษา 2556 ที่มาศึกษา ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ เรื่องประเพณี ไทยจำนวน 8 แบบฝึก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) แบบประเมิน ความพึงพอใจของนักศึกษาจีนที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะดำเนินการเก็บข้อมูลโดยการใช้ใบกิจกรรมระหว่างเรียนและ ทดสอบหลังเรียน วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพโดยใช้ E1/E2 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์โดยการหาความก้าวหน้าของคะแนน ผลสัมฤทธิ์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานร้อยละและวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจใช้สถิติพรรณนาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ เรื่องประเพณีไทย สำหรับนักศึกษาจีน เท่ากับ 83.12/83.88 ถือว่า แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ เรื่องประเพณีไทยที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (80/80)

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มประชากรเมื่อเทียบกับเกณฑ์ 70 % พบว่าคะแนนของกลุ่มประชากรร้อย ละ 80 ของจำนวนประชากรทั้งหมดผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ทุกคน โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 82.50

3. นักศึกษาจีนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน การอ่านจับใจความสำคัญ เรื่องประเพณีไทย โดยใช้เทคนิคการ จัดการเรียนรู้แบบผังกราฟิก อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (\bar{X} = 4.69)

 

The Development of Reading Comprehension Learning Packages on Thai Culture for Chinese Students with Graphic Organizer Technique, Chiang Rai Rajabhat University

This experimental research titled “The Development of Reading Comprehension Learning Packages on Thai Culture for Chinese Students, Emphasizing on Graphic Organizer Technique, Chiang Rai Rajabhat University” aimed to achieve the following purposes; 1) Construct and validate the efficiency of Thai Culture learning packages for Chinese Students, using Graphic Organizer technique. 2) Study the Chinese students’ learning achievement after the application of the tools. 3) Study the learner’s satisfaction toward the Thai Culture learning packages. The population studied were 20 Chinese students from Yuxi Normal University who enrolled the Thai Culture course in the Faculty of Humanities, Chiang Rai Rajabhat University, 2014. The learning packages included 8 lessons. The research tools were Thai Culture learning packages, the learning achievement test, TQF 3 and the satisfaction survey form. Consequently, the data was collected by the worksheets and the posttests, then verified for effectiveness by E1/E2 method. After that, the learning achievement was analyzed by the progress comparison and statistics. In term of the satisfaction, the data of was analyzed by descriptive statistics and standard deviation. The findings of this research are 1. The efficiency of Thai Culture learning packages for Chinese students is 83.12/83.88 which is higher than 80/80 criteria. 2. The learning achievements of the Chinese students after the application of the learning packages was at 82.50 percent. And 3. The satisfaction toward the learning packages was at the highest level (\bar{X} = 4.69).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles