การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความและการเขียนภาษาจีนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค CIRC สำหรับนักเรียนชนเผ่า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Main Article Content

อุทุมพร ปัญญาบุญ
เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท
วิชิต เทพประสิทธิ์

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน จับใจความและการเขียนภาษาจีน สำหรับนักเรียนชนเผ่า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการ เรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านจับใจความภาษาจีน แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนภาษาจีน และแบบวัด ความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาจีน วิเคราะห์ข้อมูลโดย หาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test Independent) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC มีคะแนนเฉลี่ยทักษะการอ่านจับใจความ ภาษาจีน คะแนนเฉลี่ยทักษะการเขียนภาษาจีน และคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาจีน สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

Development of Reading for Main Idea and Summary Writing Ability for Mathayomsuksa 6 Students by Using Learning Activity Management Based on Cooperative Integrated Reading and Composition

The purpose of this research was to study the effect of using learning activity management based on Cooperative Integrated Reading and Composition to develop reading for main idea and summary writing ability of Mathayomsuksa 6 students.The sample group of this study was Mathayomsuksa 6 students at Huayso Wittayakhom Rachamangghalaphisek .The research instruments drawn for this study were learning plans based on Cooperative Integrated Reading and Composition,the reading for main idea ability test, the evaluation from for summary Writing ability,and the contentment of Chinese study. The data were analyzed by using mean,standard deviation and t-test ( Independent Samples). The result of the study was found that after learning, the average scores of the reading for main idea ability test, summary writing ability test, and the contentment of Chinese study of the students who learnt by using learning activity management based on Cooperative Integrated Reading and Composition were higher than the students who learnt by regular method at the statistically significant level of .05.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles