การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง งานเอกลักษณ์ไทยจากใบตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัดแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ เขต 37

Main Article Content

พระปลัดชัยวัฒน์ มลิวัลย์
นพพร ธนะชัยขันธ์
สุดาพร ปัญญาพฤกษ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง งานเอกลักษณ์ไทยจากใบตอง เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนโดยการใช้หลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง งานเอกลักษณ์ไทยจากใบตอง และเพื่อศึกษาทัศนคติของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ ใช้หลักสูตรท้องถิ่นเรื่องงานเอกลักษณ์ไทยจากใบตอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยประกอบ ด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง งานเอกลักษณ์ ไทยจากใบตอง แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทัศนคติของผู้ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลโดย หาค่าเฉลี่ย (\inline \bar{X}) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละและการทดสอบสมมติฐานด้วย t-test และการวิเคราะห์เนื้อหาการสนทนากลุ่ม

ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง งานเอกลักษณ์ไทยจากใบตอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัดแพร่ และแผนการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยแผนการจัดการเรียนรู้ มีค่า E1/E2 เท่ากับ 85.85/89.18 หลังการนำหลักสูตรไปใช้นักเรียนมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ สำหรับทัศนคติ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรเห็นว่าเวลาในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมีความเหมาะสมกับ โครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เนื้อหามีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ ต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยภาพรวม หลักสูตรมีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

 

The Development of Local Curriculum on Thai Characteristics from Banana Leaves in Career and Technology Subjects, Mathayomsuksa 3, Buddhakosaiwittaya School, Phrae Province, Phrae Secondary Educational Service Area Office 37

The objectives of this research were to develop the local curriculum on Thai characteristics from banana leaves, to study student achievements by using the local curriculum on Thai characteristics from banana leaves and to study the attitudes of the people involved in the local curriculum on Thai characteristics from banana leaves for Mathayomsuksa 3 students. The sample were 22 Mathayomsuksa 3 students. The instrument consisted with the local curriculum on characteristics of Thai banana leaves, learning plan, achievement test and attitude of those involved. Data was analyzed by mean (\inline \bar{X}), standard deviation (S.D.), percentage hypothesis testing with t-test and analysis of the content of group discussions.

The results found were that according to expert opinions the local curriculum on characteristics of Thai banana leaves in career and technology subjects, Mathayomsuksa 3, Buddhakosaiwittaya School, Phrae Province learning plan were most appropriate. The result of the learning plan was E1/E2 as 85.85/89.18. After using the local curriculum the students’ achievement test results were higher than before at the statistical significance level of .05. Concerning to the attitude of those involved with the development of the local curriculum their opinions were that the time to teach the curriculum was appropriate with the structure of class timetables based on the 2008 Basic Education Core Curriculum. Overall, the content was appropriate and beneficial to use in everyday life and the curriculum was appropriate with the context of the institution.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles