การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นพื้นบ้านภาคเหนือ

Main Article Content

อังคนา ดวงเกิด
นพพร ธนะชัยขันธ์
สุดาพร ปัญญาพฤกษ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแผนการจัดประสบการณ์ในการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้ กิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นพื้นบ้านภาคเหนือ เพื่อศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จากการใช้ กิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นพื้นบ้านภาคเหนือ และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยการจัด กิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นพื้นบ้านภาคเหนือ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกล้วย สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ แบบวัดทักษะ พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นพื้นบ้านภาคเหนือของเด็ก นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

ผลการวิจัยพบว่า

1. แผนการจัดประสบการณ์ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการละเล่นท้อง ถิ่นพื้นบ้านภาคเหนือ มีประสิทธิภาพรวม 84.67/87.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์80/80 ที่กำหนดไว้

2. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 จากการใช้กิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นพื้นบ้านภาค เหนือ ก่อนจัดประสบการณ์มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.80 คิดเป็นร้อยละ 46.00 และหลังจัดประสบการณ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.15 คิดเป็นร้อยละ 87.17 ซึ่งหลังจัดประสบการณ์มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์

3. พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นพื้นบ้านภาคเหนือ ระหว่างการจัดประสบการณ์อยู่ในระดับดี

 

Development of Basic Mathematical Skills of Year 1 Kindergarten Students Using Northern Cultural Local Activities

The purposes of this research were to create an experience plan in developing basic math skills using northern cultural local activities, to study basic math skills of year 1 kindergarten students by using northern cultural local activities, and to study the learning behavior of year 1 kindergarten students by using northern cultural activities. The population used in this research were 20 year 1 kindergarten students, Child Development Centers under the education division municipal, Sanmaked Municipal District, Phan District, Chiangrai Province in second semester, academic year 2013. The instruments used in the research were the basic experience plan to develop basic mathematical skills, basic mathematic skills test and observation form of student behavior by using the northern cultural local activities of year 1 kindergarten students.

The research results were :

1. The experience plan to develop basic mathematical al skills of year 1 kindergarten students by using northern cultural local activities found the overall efficiency as 84.67/87.17, which was higher than the specified 80/80 criteria.

2. The basic mathematical skills of year 1 kindergarten students using northern cultural local activities. For the pre-test the students had an average score with a mean of 13.80 or 46% and post-test the students had an average score with a mean of 26.15 or 87.17%. However, the post-test had higher scores than the pre-test.

3. Observation of student learning behavior of year 1 kindergarten class using northern cultural local activities was at a high level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles