การบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ของคณะสงฆ์จีน ในจังหวัดเชียงราย

Main Article Content

ศาสตรินทร์ อุ่นอินตะ
พูนชัย ยาวิราช
สมเกียรติ ตุ่นแก้ว

Abstract

การดำเนินการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ และปัญหาการบริหารงานวิชาการ เพื่อหาแนวทางการบริหาร งานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ของคณะสงฆ์จีน ในจังหวัดเชียงราย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การวิจัยเป็นผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา และครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ของคณะ สงฆ์จีนในจังหวัดเชียงราย จำนวน 26 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การหาค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า

1. สภาพการบริหารงานวิชาการทั้งในภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก

2. ปัญหาการบริหารงานวิชาการพบว่าจำนวนผู้ตอบที่ระบุปัญหาด้านการบริหารการพัฒนากระบวนการเรียนรู้มี ปัญหามากที่สุด

3. แนวทางในการบริหารงานวิชาการ คือ ควรมีการวางแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ปฏิบัติตามแผนที่กำหนด มีการ นิเทศอย่างสม่ำเสมอ และนำผลที่พบมาปรับปรุง แก้ไข วางแผนพัฒนาการดำเนินงานต่อไป โดยทุกขั้นตอนความเน้นการมีส่วน ร่วม

 

The Academic Administration of the Phrapariyatidhamma Schools of the General Education Department of a group of Chinese Monks in Chiangrai Province

This research was conducted with the objective to study the conditions and the problems for guidelines on the academic administration of the Phrapariyatidhamma Schools of General Education Department of a group of Chinese Monks in Chiangrai Province. The population and the sample group used in this research were 26 people consisting of administrators, school boarders and teachers in the Phrapariyatidhamma Schools of General Education Department of a group of Chinese Monks in Chiangrai Province. The instruments used in this study consisted of general and in-depth questionnaires. The statistics used to analyze the data were the frequency, percentage, mean and standard deviation. The results were:

1. The conditions of the academic administration in both overall and individual aspects performed at a high level.

2. Problems of the academic administration were the number of respondents who identified the main problems of managing the development process of learning.

3. Guidelines on the academic administration should be a clear implementation plan, follow the plan schedules, regular supervision and use the results to improve, solve, plan and develop implementation and every step should focus on participation.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles