ประชาสัมพันธ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่หลากหลายสถาบันอย่างน้อย ๓ ท่าน วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จึงขอแจ้งค่าตีพิมพ์วารสารจาก ๓,๐๐๐ บาท เป็น ๔,๐๐๐ บาท โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/index หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวศิวัชญา ธงศรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕-๓๕๒๐๐๐ - ๑๕๓๕ หรือ ๐๖๓-๐๑๔๓๔๐๒ https://www.facebook.com/HumanUbonRatchathaniRajabhat/photos/a.105402448347294/334529758767894