ขอเชิญ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบันฑิตศึกษา และบุคคลภายนอก 
ส่งบทความวิจัย / วิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2566)
โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ 
https://www.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/index
หรือติดต่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวศิวัชญา ธงศรี 
หมายเลขโทรศัพท์ 045-352000 - 1535 หรือ 063-0143402