กลยุทธ์การค้าปลีกที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ในเขตกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

วลัย ซ่อนกลิ่น

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์การค้าปลีกด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 300 คน สถิติที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การค้าปลีกในด้านปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ระดับการศึกษาที่สูง รูปแบบการจดทะเบียนธุรกิจเป็นนิติบุคคล ระยะเวลาการประกอบกิจการต้องมากกว่า 10 ปี ระดับรายได้ของธุรกิจอยู่ในระดับสูงมากกว่า 3 แสนบาทต่อเดือน และลักษณะกิจการต้องเป็นแบบหลายคูหา สำหรับกลยุทธ์การค้าปลีกในด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจต้องไม่สูงมาก การแข่งขันด้านธุรกิจต้องมีให้น้อยที่สุด มีจุดเด่นด้านการกำหนดราคาสินค้าที่ดีเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน และมีความหลากหลายของสินค้าภายในร้าน ด้านส่วนประสมการค้าปลีกที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ทำเลที่ตั้งต้องให้ความสำคัญระดับสูง ประเภทสินค้าต้องมีความหลากหลาย การออกแบบร้านค้าที่ดี องค์ประกอบการสื่อสารต้องให้ความสำคัญระดับสูงด้วยเช่นกัน

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2559). ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลเดือนกุมภาพันธ์ 2560.
(ออนไลน์) https://www.moc.go.th/index.php/c-5-copy-copy.html สืบค้น 30 เมษายน 2561.
ณัฐยา สินตระการผล. (2555). การบริหารทรัพยากรบุคคล. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท.
นราเขต ยิ้มสุข. (2552). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้ประกอบการกับความสำเร็จของ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม : กรณีศึกษาธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ ในอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก. (วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ภาณุ ลิมมานนท์. (2550). กลยุทธ์การบริหารการค้าปลีก. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ภาริณาส.
รัฐพล สันสน และเยาวภา ปฐมศิริกุล. (2558). กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของธุรกิจวัสดุก่อสร้างประเทศไทยในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยอิสเทริน์เอเชีย, 32(1), 92-117
วารุณี ตันติวงศ์. (2552). ธุรกิจค้าปลีก. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ศรยุทธ กิจพจน์. (2545). การบริหารและการจัดการงานก่อสร้าง. กรุงเทพฯ: พัฒนาศึกษา.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2546). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: บริษัทธรรมสาร จำกัด.
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2561). เจาะทิศทางการค้าไทยปี 62. สืบค้นเมื่อ 12 ตุลาคม 2561, จาก
https://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/contents
สราลี ตังตระกูลไพศาล และจินตนา สมสวัสดิ์. (2558). การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อพัฒนา
ธุรกิจร้านวัสดุก่อสร้าง : กรณีศึกษา หจก.ส.เจริญไพศาลโลหะ จังหวัดหนองคาย.
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 8(1), 135-148.
สุทธิพงศ์ วงศ์ยุทธนาพงศ์ และสันติธร ภูริภักดี. (2558). กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดค้าปลีกที่
ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการของร้านผู้แทนจำหน่ายค้าปลีกเอสซีจี ในเขตภาคตะวันตก.
สืบค้นเมื่อ 25 ธันวาคม 2561, จาก https://www.gs.nsru.ac.th/NSRUNC/research/pdf/66.pdf
สุพจน์ กาญจนางกูรพันธุ์. (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกกรมการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างใน
ช่องทางการจำหนายแนวใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. ปริญญานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,วิทยาลัยเนชั่น.
Michael Levy, Barton A. Weitz. (2001). Retailing Management. New York: McGraw-Hill.
Frese, M. (2000). Success and Failure of Mechlien Owners in Africa. California:
Greenwood Publishing.
Translated Thai References
Department of Business Development. (2016). Corporate registration information for
February 2017. (Online) https://www.moc.go.th/index.php/c- 5- copy-copy.html
Searched on 30 April 2018.
Natthaya Sintakarn results. (2012). Human resource management. Bangkok : A cool mix of
Super Network.
Nara, Smilesuk district. (2009). The relationship between the characteristics of
entrepreneurs and the success of Small Business Entrepreneurs: Case Study of Ornamental Flowers Business In Ongkharak District Nakhon Nayok Province. Village Courtyard New York Health Science, Master of Arts desk, Thammasat University.
Panu Lim Manon. (2007). Retail management strategy. London: Publisher Parisa at the spa.
Governor General's office and sign young English.
Genesis Pastor's study. (2015). Marketing strategies to create an advantage Competitiveness
of the Thai building materials business in preparing to enter the ASEAN Economic Community. Management Science Journal University of Asia, 32 (1), 92-117
Warunee Tantiwong. (2009). Retail business. Bangkok : Kasetsart University Press .
Sornyut Kijpoj. (2002). Construction management andmanagement. Bangkok : Development
of education .
Siriwon Serirat. (2003). Modern marketing management. Bangkok : Dharmasarn Company
Limited .
Kasikorn Thai Research Center. (2561). Drilling the direction of Thai trade for the
year 62. Searched on 12 October 2018, from
https://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/contents
Saralang Phaisan and Jintana Somsawat. (2015). Marketing strategy planning for development
Business Building Materials: A Case Study LTD., USA. Growth vast metal. Nong Khai
Province. JournalCollege of Graduate Studies in Management Khon Kaen University, 8 (1),135-148.
Suttipong Wongyuthanaphong and Santithorn Phuriphakdi. (2015). Retail marketing mix
strategythatAffecting the selection of the service of the retail store SCG in the western region . Searched when25 December 2018, from
http: // www. Gs.nsru.ac.th/NSRUNC/research/pdf/ 66. Pdf
Supot Kanchanangkunpan. (2014). Factors affecting the department's decision to
purchase construction materials inNew channel In Bangkok and its vicinity.Master of Business Administration Thesis, Collegiate Nation.
Michael Levy, Barton A. Weitz. (2001). Retailing Management. New York: McGraw-Hill .
Frese, M. (2000). Success and Failure of Mechlien Owners in Africa. California:
Greenwood Publishing.