การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากความหมายนามเต็มของ “กรุงเทพมหานคร”

Main Article Content

ณัฏฐ์พัฒน์ ผลพิกุล

บทคัดย่อ

การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากความหมายนามเต็มของ “กรุงเทพมหานคร” มีรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพเละการวิจัยเชิงสร้างสรรค์  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดหลังการสร้างสรรค์ผลงาน และศึกษาหารูปแบบแนวคิดหลังการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ที่ได้จากนามเต็ม“กรุงเทพมหานคร” อีกทั้งผู้วิจัยมุ่งศึกษาประวัติศาสตร์นามกรุงเทพมหานคร รวมถึงข้อมูลทางเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏยศิลป์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัย การสังเกตการณ์ ประสบการณ์ทางการสร้างสรรค์ผลงานของผู้วิจัย เกณฑ์มาตรฐานศิลปินและสื่อสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง  สู่กระบวนการวิเคราะห์ สรุปผล และการนำเสนอผลของงานวิจัยต่อไป โดยมีวิธีดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ ผลของการวิจัยเรื่อง การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากความหมายนามเต็มของ “กรุงเทพมหานคร” โดยสามารถจำแนกตามองค์นาฏยศิลป์ทั้ง 8 องค์ประกอบ อีกทั้งสามารถจำแนกแนวคิดที่ได้หลังจากการสร้างสรรค์ผลงานได้ 6 ประการ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำองค์ความรู้ในหลากหลายศาสตร์เป็นพื้นฐานที่นำสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางนาฏยศิลป์จากความหมายนามเต็มของ “กรุงเทพมหานคร” อีกทั้งงานวิจัยในครั้งนี้ เป็นประโยชน์ในการต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กฤษฏิ์ ชัยศิลบุญ.2561,16,10.ศิลปินร่วมสมัย.สัมภาษณ์.
ชาตรี ประกิตนนทการ.(2552).คติพระอินทร์สมัยรัชกาลที่1 อุดมการณ์รัฐ พุทธศาสนา และสถาปัตยกรรม.ศิลปวัฒนธรรม,30(6),79-103
วิทวัส กรมณีโรจน์.2561,25,09.นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต.สัมภาษณ์.
นราพงษ์ จรัสศรี,2561,06,01,ศาสตราจารย์วิจัย.สัมภาษณ์.
นราพงษ์ จรัสศรี,2561,05,05,ศาสตราจารย์วิจัย.สัมภาษณ์,
ศานติ ภักดีคำ.(2556).พระอินทร์.(พิมพ์ครั้งที่1).กรุงเทพฯ:อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิซซิ่ง
สุจิตต์ วงษ์เทศ.(2555).กรุงเทพฯมาจากไหน.(พิมพ์ครั้งที่3)กรุงเทพฯ:แคทเชอร์
อภิโชติ เกตุแก้ว.2561,09,20,ผู้เชี่ยวชาญด้านาฏศิลป์อินเดีย.สัมภาษณ์

Krit Chaisinboon.(2018,16October).Artist Contemporary Dance.Interview.
Chatri Prakitnonthakan.(2009).lndra's beliefs in the reign of king Rama 1,State ,Ideology,Buddhism,Achitecture,art and cuiture,30(6),79-103
Vittavat Kornmaneeroj.(2018,25 September).Ph. D.Interview.
Naraphong Charassri,(2018,06 january),Prof.Ph.D.Interview.
Naraphong Charassri,(2018,05 may),(Prof. Ph.D.Interview.
Santi Pakdeekham.(2013).Indra.(4).Bangkok:Amrin Printing And Publishing
Sujit Wongthes.(2012).Bangkok : A HistoricalBackground(3)Bangkok:Dream Catcher
Apichot Katekeaw.(2018,20 September),Artist.Interview