การทับซ้อนของกาลเวลา

Main Article Content

สิทธิพล แต่งประกอบ

บทคัดย่อ

การขุดค้นพบแหล่งอารยธรรมของมนุษย์จากโบราณคดีเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้า สนใจประวัติศาสตร์อารยธรรมของมนุษย์ที่ซ่อนเร้นมาแต่อดีตที่ผ่านพ้นถูกทับถมและการทับซ้อนของเวลามาแต่ละยุคสมัยได้ปรากฏขึ้นในปัจจุบัน ความบันดาลใจนี้ได้ผลักดันให้ข้าพเจ้าศึกษา ค้นคว้าทดลองสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยการใช้จินตนาการทับซ้อนของภาพและเวลาของอดีตด้วย เทคนิควิธีการคล้ายการขุดค้นแสวงหาร่องรอยของอดีต โดยข้าพเจ้าคาดหวังว่าผลงานศิลปะนี้ จะเป็นส่วนกระตุ้นจินตนาการหรือเป็นเครื่องเตือนใจสังคมในปัจจุบันให้ได้เห็นคุณค่าของอดีตที่ สัมพันธ์กับการดำรงอยู่ของชีวิตในปัจจุบัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Buddhadhasa Bhikkhu. (2010). Handbook for Mankind. Bangkok: Dhammadannasuanmokh. N.D.
Sujit Wongthes. (2012). Where is Bangkok from?. (3rd ed.). Bangkok: Dream Catcher.
Amphan Kitngam. (2009). Workshop publish research results. Bangkok: N.D.