กลยุทธก์ารตลาดที่มีอิทธพิลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

Nuanprang Khan-ngern

บทคัดย่อ

การศึกษา “กลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี” ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี มีจำนวน 400 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เริ่มจากการแบ่งขนาดตัวอย่างเป็นสัดส่วนตามสัดส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยว ในพื้นเป้าหมายโรงแรม 8 แห่ง ประกอบด้วย 1) โรงแรมสุนีย์ทาวเวอร์ 2) โรงแรมเนวาด้าคอนเวนชั่นโฮเทล 3) โรงแรมวีโฮเทล 4) โรงแรมทอแสง 5) โรงแรมกิจตรงวิล 6) โรงแรมลายทอง 7) โรงแรมเดอะริช และ 8) โรงแรมเป็นตาฮัก รีสอร์ท หลังจากนั้นดำเนินการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ คุณภาพเครื่องมือแบบสอบถาม ได้ค่า IOC เท่ากับ .81 ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง .975 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย การถดถอยพหุคูณ


            ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวชาว มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี โดยสามารถอธิบาย ตามตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว ได้ 7 ตัวแปร ประกอบด้วย 1.ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 2.ด้านผลิตภัณฑ์ 3.ด้านกระบวนการ             4.ด้านบุคคล 5.ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 6.ด้านการส่งเสริมการตลาด และ7.ด้านราคา  ซึ่งสามารถทำนายกระบวนการตัดสินใจใช้บริการโรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร้อยละ 69 มี มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ .83 นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. สืบค้นเมื่อ 18 ธันวาคม 2559, จาก https://www.mots.go.th/more_news.php?cid=411 จิตตินันท์ นนัทไพบูลย์. (2555). การโรงแรม. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. จันทิมา รักมั่นเจริญ. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโรงแรม และรีสอร์ ทของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย. (บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต คณะพาณชิย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์). ฐิรชญา มณีเนตร. (2553). ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. ทองใบ สุดชารี. (2549). การวิจัยธุรกิจ ปฏิบัติการวิจัยนอกเหนือจากตำรา. อุบลราชธานี: คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ธานนิทร์ ศิลป์จารุ. (2551). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ: บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี. ธารีทิพย์ ทากิ. (2549). การจัดการงานส่วนหนา้ของโรงแรม. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. เมทินี วงศ์ธราวฒัน์. (2554). แนวทางการเสริมสร้างคุณภาพการบริการของพนักงานบริการส่วนหนา้ โรงแรม 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลยัราชภฎั สวนดุสติ). ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์. (2548). การตลาดบริการ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกสรศาสตร์. รสสุคนธ์ แซ่เฮยี. (2556). ปัจจัพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรม คุณภาพการบริการ ส่วนผสมการตลาด บริการ และคุณค่าตรา สินคา้ทสี่่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใชบ้ริการโรงแรม ระดับห้าดาวแห่งหนึ่งใน จังหวดักรุงเทพมหานคร. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัย กรุงเทพ). วุฒิชาติ สนุทรสมัย. (2552). การวิจัยการตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด. กรุงเทพฯ: สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลยี.
Chantima Rakmuncharoen. (2015). Factors which influencing the hotel and resort accommodation decision of Thai Tourists in The Area of Economic Zone, Mae Sai, Chiangrai. Master of (Business Administration Faculty of Commerce and Accountancy Thammasat University). Chittinan Nantaphaibun. (2012). Hotel Management. Bangkok: Se-Education. Maytinee Vongtharawat. (2011). Guidelines for Enhancing the Service Quality of The 5 Star Hotel Front Office Staff in Bangkok. (Master's Degree Thesis, Suan Dusit Rajabhat University). Ministry of Tourism and Sports. Retrieved 18 December 2016, from https://www.mots.go.th/more_news.php?cid=411
Rotsukhon Sae-here. (2015). Customer Behaviors of Using Hotel’s Service, Service Marketing Mix and Brand Equity Affecting Foreign Customer Satisfaction toward Hotel’s Service: A Case Study of the Five-Star Hotel in Bangkok. Graduate School, Bangkok University. Tareetip Taki. (2006). Hotel Front Management. Bangkok: Se-Education. Thanin SilpaJaru. (2008). Research and Analyze Statistical Data with SPSS. (9th ed). Bangkok: Business R & D. Tirasaya Maneenetr. (2010). Thai Studies for Tourism. Bankkok: Odeon Store. Tongbai Sudchalee. (2006). Business Research Conducting research beyond textbooks. Ubon Ratchathani: Faculty of Business Administration and Management Ubon Ratchathani Rajabhat University. Wuttichat Sunthornsamai. (2009). Marketing Research and Marketing Information System. Bangkok: Technology Promotion Association. Yupawan Wanwanit. (2005). Service Marketing. Bangkok: Kaysorn University Press.