การสร้างงานนาฏยศิลป์ไทยเพื่อการอนุรักษ์และสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่

Main Article Content

มาลินี อาชายุทธการ

บทคัดย่อ

งานวจิยัฉบบันี้ มวีตัถปุระสงคใ์นการศกึษารปูแบบและแนวคดิในการสรา้งงานนาฏยศลิป์ ไทยเพ่ือการอนุรักษ์และสร้างสรรค์ส�าหรับคนรุ่นใหม่ โดยให้ความส�าคัญกับการศึกษา การแสดงชุด “เพนดูลัม: อีสท์ แอน เวสท์ อิน อะไลฟ์ออฟดานซ์” ซึ่งสร้างสรรค์และแสดงเดี่ยว โดยนราพงษ์ จรัสศรี ในปี พ.ศ.2526 ณ เมืองเวลส์ ประเทศสหราชอาณาจักรโดยใช้วิธีการวิจัย เชิงคุณภาพที่ใช้วิธีการ 1) เก็บข้อมูลจากงานเอกสาร 2) ร่วมสัมมนา 3) สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 4) ส่ือสารสนเทศอ่ืน ๆ 5) การส�ารวจข้อมูลภาคสนาม 6) การทดลองสร้างผลงานการแสดง เพ่ือทดสอบแนวคิด 7) การท�าการแสดงซ้�า (Reproduction) โดยทดลองสร้างการแสดงชุด “เพนดูลัม” ข้ึนใหม่และประเมินผลเพ่ือหาวิธีการท�างาน 8) เกณฑ์มาตรฐานศิลปินทางด้าน นาฏยศิลป์โดยเก็บข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2526 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 ผลการวิจัยพบว่า การแสดงชดุเพนดลูมั สามารถเปน็ตวัแทนของการแสดงนาฏยศลิปไ์ทยรว่มสมยัส�าหรบัคนรนุ่ใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 1) บทการแสดงใช้เพื่อเล่าเรื่องราว 2) ลีลาการแสดงแบบนาฏยศิลป์ไทย บลัเลต์ และนาฏยศลิปร์ว่มสมยั 3) นกัแสดงคนเดยีวทมี่คีวามสามารถหลากหลายทางการแสดง 4) เครอื่งแตง่กายออกแบบบนพนื้ฐานของศลิปวฒันธรรมไทยและตะวนัตกทใี่ชเ้ทคนคิการเปลยี่น เคร่ืองแต่งกายบนเวทีแสดง 5) เสียงและดนตรีใช้ดนตรีไทยเดิมและเสียงพูดท่ีออกแบบ ใหเ้หมาะสมกบัเรอื่งราว 6) พนื้ทเี่วทสี�าหรบัการแสดงถกูใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพในเรอื่งของทวี่า่ง 7) แสงส�าหรับการแสดงถูกใช้เพ่ือแนะน�าสายตาผู้ชม 8) อุปกรณ์การแสดงใช้เป็นสัญลักษณ์ ประกอบเรื่องราวที่แสดง และแนวคิดในการสร้างงานที่ส�าคัญ 3 ประการที่พบ คือ 1) การใช้ ความหลากหลายทางวฒันธรรมเพอื่สง่เสรมิและอนรุกัษใ์หศ้ลิปวฒันธรรมไทยโดดเดน่ทา่มกลาง กระแสวัฒนธรรมอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 2) การใช้สัญลักษณ์ในการส่ือสารเพ่ือสร้างอรรถรส ในการแสดง 3) การใช้เทคโนโลยีมัลติมิเดียในการแสดง ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ. พจนานุกรมแปลอังกฤษไทย. กรุงเทพฯ: บ.เอ็ม.เอ.เอช.พร้ินต้ิง
จ�ากัด, 2547.

ภรตมุนี. นาฏยศาสตร์. แปลโดย แสง มนวิทูร. พระนคร: กรมศิลปากร, 2511.

มาลินี อาชายุทธการ. การสร้างงานนาฏยศิลป์ไทยเพ่ือการอนุรักษ์และสร้างสรรค์ ส�าหรบัคนรนุ่ใหม่. วทิยานพินธศ์ลิปศาสตรมหาบณัฑติ บณัฑติวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2556.

อารี สทุธพินัธ.์ ความคดิสรา้งสรรค์. กรงุเทพฯ: ส�านกัพมิฑแ์หง่จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั,
2523.

Laynachang. (ออนไลน์). แหล่งท่ีมา : https://thairoyalorchid.blogspot.com /2007_12_01_archive.html (December 11, 2007)

Millennium Generation (Gen M). (ออนไลน)์. แหลง่ทมี่า : https://www.sara-dd.com /index.php?option= com_content&view=article&id=40:millennium- generation-gen-\m&catid=25:the-project&Itemid=72 (2552)