กลยุทธ์การเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในจังหวัดชลบุรีเพื่อดึงดูดกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

Main Article Content

อังสุมาลิน จำนงชอบ
ล่ำสัน เลิศกูลประหยัด
กมลวรรณ คารมปราชญ์คล้ายแก้ว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต ่อการเพิ่มโอกาส
ทางการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดชลบุรีและเพื่อพัฒนากลยุทธ์ในการแข่งขัน
ที่สามารถดึงดูดกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลที่เหมาะสมกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ของจังหวัดชลบุรีโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้ที่มีส่วนส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบาย และวางแผนการจัดการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี
จ�ำนวน 3คน และการใช้แบบสอบถาม เพื่อทราบความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
และนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยผลการวิจัย สามารถน�ำมา
วิเคราะห์เป็นจุดแข็งของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดชลบุรีดังนี้ชลบุรีมีแหล่งทรัพยากร
ธรรมชาติที่มีศักยภาพสูงมีความสวยงามไม่แพ้จังหวัดชายฝั ่งทะเลอื่น ๆ มีการพัฒนาทาง
การเกษตรที่หลากหลายท�ำให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นจ�ำนวนมาก อีกทั้งยังมีระยะทาง
ที่ใกล้กรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้สะดวก นอกจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนให้เกิด
กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เช่น ป่าชายเลน พิพิธภัณฑ์หรือแม้กระทั่ง
ศูนย์อนุรักษ์พันธ์พืชและสัตว์ แต ่ในขณะเดียวกัน งานวิจัยก็ได้พบปัญหาด้านการบริหาร
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน อาทิการประกอบธุรกิจที่ไม่มีความแตกต่างกันในด้านสินค้า
และบริการ โดยเฉพาะการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว รูปแบบกิจกรรม รวมไปถึงช่องทางการ
จัดจ�ำหน่าย และการตลาด การขาดการบูรณาการร่วมกัน ในลักษณะเครือข่าย (Networking)
การกระจุกตัวของธุรกิจ และกิจกรรมการท่องเที่ยวในบางพื้นที่ รวมถึงปัญหาทรัพยากรบุคคล
ด้านการท่องเที่ยวขาดแคลน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางแก้ไข และกลยุทธ์ในการเพิ่มโอกาส
ทางการแข่งขันของจังหวัดชลบุรีเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลไว้3 ประการ คือ1) กลยุทธ์การเพิ่มมูลค่า (Value Added) 2) กลยุทธ์ความหลากหลาย (Value Diversity)
และ 3) กลยุทธ์การสร้างสรรค์(Value Creation)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

การท่องเที่ยว, กรม. สถิตินักท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี. กรุงเทพฯ, 2554.

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, กรม.ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง: จังหวัดชลบุรี (ออนไลน์)2556(อ้างเมื่อ30กันยายน2558).
จากhttps://marinegiscenter.dmcr.go.th/km/koh_chonburi/#.VgtyIPntmko

ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการส�ำรวจสถิติ
การจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดงานแสดงสินค้า/
นิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย.กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ, 2554.

.แนวทางการปฏิบัติด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส�ำหรับอุตสาหกรรมการจัดประชุม
สัมมนาและนิทรรศการ (ออนไลน์) 2555 (อ้างเมื่อ 20 สิงหาคม 2555).จาก
https://www.greenmeetingsthailand.com/book/th/

Hassan, S.“Determinants of market competitiveness in an environmentally
sustainable tourism industry”.Journal of Travel Research. 38, 3
(February 2000) : 239-245.

Heath, E. and Wall, G. Marketing tourism destinations: A strategic planning
approach. New York: John Wiley & Sons, INC, 1992.

IncentiveResearchFoundation. The Market for Incentive Travels, Motivational
Meetings, and Special Events. New York: Incentive Research
Foundation, 2008.

Inkeep, E.Tourism planning: An integrated and sustainable development
approach. New York: Van Nostrand Reinhold, 1991.

Porter, M. E. The competitive advantage of nations. London: The McMillan
Press, 1998.

Society of Incentive and Travel Executives. Resource Manual. New York, 2001.

World Travel and Tourism Council. A catalyst for economic performance.
London: Abbey House, 2011.

Yoon, Y. Determinants of urban residents perceived impacts: A study of
Williamsburg and Virginia Beach areas (Unpublished). Virginia:
Polytechnic Institute and State University, Blacksburg. 1998.