แนวคิดทางการเมืองที่ปรากฏในเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า

Main Article Content

นิศานาจ โสภาพล

บทคัดย่อ

งานวิจัยเร่ืองแนวคิดทางการเมืองท่ีปรากฏในเร่ืองส้ันรางวัลพานแว่นฟ้า มีวัตถุ ประสงค์ เพอื่ศกึษาแนวคดิทางการเมอืงทปี่รากฏในเรอื่งสนั้พานแวน่ฟา้ โดยวธิกีารอา่นละเอยีด และวิเคราะห์แนวคิดทางการเมืองท่ีปรากฏในเร่ืองส้ันพานแว่นฟ้า ประเภทเร่ืองส้ัน คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2545 - ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2554 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ มีจ�านวน 9 เรื่อง ผลการศึกษาพบว่า มีแนวคิดทางการเมืองท่ีปรากฏอยู่ 5 ประเด็น คือ 1) แนวคิดการส�านึกทางการเมือง ของประชาชน 2) แนวคิดพฤติกรรมเชิงการเมืองของนักการเมือง 3) แนวคิดทางเกี่ยวกับสิทธิ และหนา้ทขี่องพลเมอืงในระบอบประชาธปิไตย 4) แนวคดิความขดัแยง้ทางการเมอืง ไดจ้�าแนก ความขัดแย้งทางพฤติกรรมการเมืองจ�าแนกออกเป็น 2 เร่ือง คือ ความขัดแย้งทางความคิด
และความขัดแย้งของนักการเมืองระดับท้องถ่ิน 5) แนวคิดเร่ืองความรุนแรงในสามจังหวัด ชายแดนภายใต้ ซึ่งผู้แต่งได้สะท้อนแนวคิดเหตุการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น วรรณกรรมการเมือง มีความสัมพันธ์กับวิวัฒนาการของสังคมอย่างใกล้ชิด และเป็นเสมือนกระจกเงาท่ีสะท้อน ให้เห็นสภาพความเป็นอยู่และความเป็นไปของสังคมการเมือง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

จันทนา สุทธิจารี. “การมีส่วนร่วมของประชาชน” ในการเมืองการปกครองไทยตาม รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน. กรุงเทพฯ: วี.เจ. ปริ้นเตอร์, 2544.

ชัยสิริ สมุทวณิช. วรรณกรรมการเมืองไทย14 ตุลา 16-6 ตุลา 19 รากเหง้า การก่อเกิด การเติบโตและพัฒนาการ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สายธาร, 2544.

ชิด ชยากร. เหนือคมพยัคฆ์. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2547. ธัญญาสังขพันธานนท์. วรรณกรรมวิจารณ์. ปทุมธานี : นาคร, 2539.

ดุสิต หวันฯ. เราติดอยู่ในแนวรบเสียแล้วแม่มัน. กรุงเทพฯ: มติชน, 2550.

นก ปักษนาวิน. ตานะฮ์อูมี-แผ่นดินมาตุภูมิ เร่ืองส้ันชนะเลิศรางวัลพานแว่นฟ้าประจ�าป ี
2547. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2548.

ประกาศิต คนไว. พี่สาวของผม. กรุงเทพฯ: ส�านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2553.

พชัรนิทร์ อนนัตศ์ริวิฒัน.์ รายงานการวจิยัเรอื่งวเิคราะหแ์นวคดิทางการเมอืงในวรรณกรรมไทย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2475 - 2519.
พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2541.

รัชศักด์ิ จิรวัฒน์. ครอบครัวของผมในสังคมสองสี. กรุงเทพฯ: ส�านักเลขาธิการสภาผู้แทน ราษฎร, 2553.

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2556.

วัชระ สัจจะสารสิน. วาวแสงแห่งศรัทธา. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2548.

วัฒน์ ยวงแก้ว. สะพาน. กรุงเทพฯ: ส�านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2551.

สุดารัตน์ เสรีวัฒน์. วิวัฒนาการของเรื่องสั้นในเมืองไทยตั้งแต่แรกจนถึง พ.ศ. 2475.
วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520.

อุเทน พรมแดง และคณะ. คืนเดือนเพ็ญ. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2545.

รกัษม์นญัญา สมเทพ (บรรณาธกิาร). ตานะฮอ์มู ีแผน่ดนิมาตภุมู ิ: วรรณกรรมการเมอืงรางวลั พานแว่นฟ้า ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2548.