South Korea’s Destination Image in Attitudes of Thai Tourists

Main Article Content

Orawee Bunnag
Wasawat Sabaiwan

บทคัดย่อ

บทความนมี้วีตัถปุระสงคเ์พอื่ศกึษาภาพลกัษณแ์หลง่ทอ่งเทยี่วของประเทศเกาหลใีต้ ในทัศนคติของนักท่องเท่ียวชาวไทยและเป็นแนวทางในการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเท่ียว ของประเทศเกาหลใีตใ้นตลาดนกัทอ่งเทยี่วชาวไทย ผวู้จิยัเกบ็ขอ้มลูเชงิปรมิาณจากนกัทอ่งเทยี่วชาวไทยที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาหลีใต้จ�านวน 528 คน ผลการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ ดา้นการทอ่งเทยี่วของประเทศเกาหลใีตท้นี่กัทอ่งเทยี่วชาวไทยเหน็ดว้ยอยา่งยงิ่ ไดแ้ก่ ประเทศ เกาหลใีตม้ชีอื่เสยีงดา้นแหลง่ทอ่งเทยี่วตามรอยละคร/ภาพยนตร์ มอีณุหภมูหินาวเยน็เหมาะกบั กจิกรรมการทอ่งเทยี่วชว่งฤดหูนาวมเีทคโนโลยกีารสอื่สารทมี่คีณุภาพสงู มชีอื่เสยีงเรอื่งอาหาร ประเภทปิ้งย่างและอาหารท้องถิ่นและเป็นสวรรค์ของการจับจ่ายสินค้า ภาพลักษณ์ที่เห็นด้วย
ได้แก่ มีกิจกรรมด้านวัฒนธรรมมีระบบคมนาคมท่ีสะดวกสบายและปลอดภัยมีช่ือเสียง ดา้นการแสดงเพอื่ความบนัเทงิมรีะบบตรวจคนเขา้เมอืงทเี่ขม้งวดความโดดเดน่ดา้นรา้นขายของ ท่ีระลึกของศิลปินเกาหลีมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีปลอดภัย มีบรรยากาศและกิจกรรมการท่องเท่ียว ที่โรแมนติกเหมาะกับคู่รัก มีอุปสรรคด้านการใช้ภาษาสื่อสารกับนักท่องเที่ยว มีสถานที่ที่มี ช่ือเสียงทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม มีความ ศิวิไลซ์จากอาคารและสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ มีความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว มชีอื่เสยีงดา้นเครอื่งดมื่มนึเมา และมสีวนสนกุทเี่ปน็ทชี่นื่ชอบของนกัทอ่งเทยี่ว สว่นภาพลกัษณ์ ที่นักท่องเที่ยวชาวไทยรู้สึกเฉย ๆ ได้แก่ เกาหลีใต้มีพลเมืองที่มีอัธยาศัยดี เป็นมิตรและมีการ ต้อนรบัที่อบอ่นุ นอกจากนี้จากการศึกษาปรากฏวา่ภาพลกัษณท์โี่ดดเดน่ของประเทศเกาหลีใต้ 3 อันดับแรกท่ีท�าให้นักท่องเท่ียวชาวไทยตัดสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีประเทศเกาหลีใต้ ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้มีอุณหภูมิหนาวเย็นเหมาะกับกิจกรรมการท่องเท่ียวช่วงฤดูหนาว เป็นศูนย์กลางการค้าและเป็นสวรรค์ของการจับจ่ายสินค้า และมีช่ือเสียงด้านแหล่งท่องเท่ียว ตามรอยละคร/ภาพยนตร์ ตามล�าดับ 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Ahmed, Z., Sohail, M., Myers, C. and San, C. “Marketing of Australia to
Malaysian Consumers,” Services Marketing Quarterly. 28, 2 (2006):
54-78.
Alhemoud, A. M & Armstrong, E. G. “Image of Tourism Attractions in Kuwait”. Journal of Travel Research. 34, 4 (1996) : 76-80.
Ashworth, G., & Goodall, B., Tourist images: marketing considerations. In
B. Goodall, & G. Ashworth (Eds.), Marketing in the tourism industry
the promotion of destination regions. London: Routledge, 1988.
Aukjinda, T. Factors affecting demand for travel to Korea: a case study
of Thai tourists to Korea. Master’s Thesis. Chulalongkorn University, 2010.
Baloglu, S., and Mccleary, K. “A Model of Destination Image Formation.”
Annals of Tourism Research. 26, 4 (1999) : 808-889.
Beerli, A. and Martin, J. D. “Tourists’ Characteristics and the Perceived Image
of Tourist Destinations: A Quantitative Analysis – A Case Study of
Lanzarote, Spain,” Tourism Management. 25, 5 (October 2004): 623–636.
Buhalis, D. “Marketing the competitive destination of the future,” Tourism
Management. 21, 1 (February 2000) : 97-116.
Cooper, C., Fletcher, J., Gilbert, D., Shepherd, R., Wanhill, S. (eds), Tourism:
Principles and Practices. 2nd ed. London: Addision Wesley Longman, 1998.
De Valck, K., Van Bruggen, G., and Wierenga, B. “Virtual communities: a marketing perspective.” Decision Support Systems. 47, 3 (June 2009): 185-203.
Department of Tourism (Thailand). The Statistics of Tourism Expenditure
by outgoing Thai travelers 2009-2013. (online) 2014 (cited October 2014). Available from: https://www.tourism.go.th/home/listcontent/11/221/276.
Fotis, J., Buhalis, D. and Rossides, N. Social media use and impact during
the holiday travel planning process. In: Fuchs, M.,Ricci, F. and Cantoni, L., eds. Information and Communication Technologies in Tourism 2012. Vienna : Springer-Verlag, 2012.
Govers, R. (2005). Virtual Tourism Destination Image, Glocal identities
constructed, perceived and experienced. Erasmus : Erasmus Research
Institute of Management, 2005
Gretzel, U., Kang, M. and Lee, W., “Differences in consumer-generated media
adoption and use: a cross-national perspective,”Journal of Hospitality
Marketing and Management. 17, 1-2 (2008): 99-120.
Korea Tourism Organization. Monthly Statistics of Tourism. (online) 2014
(cited October 2014). Available from:https://kto.visitkorea.or.kr/eng/ tourismStatics/keyFacts/ KoreaMonthlyStatistics.kto#search.
Mansfeld, Y. “From Motivation to Actual Travel.” Annals of Tourism
Research. 19, 3 (1992): 399-419.
Matos, J. Mendes, N and Valle, P. “Revisiting the destination image construct
through a conceptual model,” Dos Algarves. A Multidisciplinary e- journal. 21(2012): 101-117.
Potranun, Cheewanuan. Exposure to Japan and Republic of Korea’s Tourism Communication and Tourism Behavior in Thailand. Master’s Thesis.
Chulalongkorn University, 2011.
Sonmez, S. & Sirakaya, E. “A distorted Destination Image? The case of Turkey.” Journal of Travel Research. 41,2 (November 2002) : 185-195
Stange, J. and Brown, D. Tourism Destination Management Archiving
Sustainable and Competitive Results. United States Agency for International Development, 2010.