วิจารณ์งานเขียน “ผู้หญิงในเพลงเทิ้งใหญ่เทิ้งยาว

Main Article Content

กุลธีร์ บรรจุแก้ว

บทคัดย่อ

ผู้หญิงในเพลงเทิ้งใหญ่เทิ้งยาว เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ตัวบทและบริบทผ่านเพลง จากหนงัสอื อสีานรว่มสมยั : การวเิคราะหช์นบทในตวับทและบรบิท เขยีนโดย ชานนท์ ไชยทองดี หนังสือเล่มดังกล่าวได้แบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ส่วนประกอบด้วย 1) อีสานในเพลง 2) อีสาน ในเรื่องสั้น นวนิยาย และภาพยนตร์ และ 3) อีสานในคติชน โดยเน้นการวิเคราะห์บนฐานคิด แบบโครงสร้างนิยม และสัญญศาสตร์ ตามอย่างการอ่านตัวบทและการตีความ อีกท้ังผสาน มุมมองสตรีนิยมเข้าร่วมในการวิเคราะห์ตัวบทงานของชานนท์มีขอบเขตการวิเคราะห์อยู่ใน พ้ืนท่ีภาคอีสาน และเพ่ือแสดงให้เห็นถึงมุมมองการต่อสู้ต่อรองของผู้คนผ่านตัวบทท่ีเขาได้ เลอืกหยบิยกมาน�าเสนอ ดงันนั้งานเขยีนของชานนท์ ผหู้ญงิในเพลงเทงิ้ใหญเ่ทงิ้ยาว จงึมเีนอื้หา และความน่าสนใจดังต่อไปนี้

Article Details

บท
บทความวิจัย