นิราศขุนช้างขุนแผน : จากบทเสภาถึงบทนิราศ

Main Article Content

นพดล จันทร์เพ็ญ

บทคัดย่อ

นิราศเรื่องขุนช้างขุนแผน เป็นผลงานวรรณกรรมของ ฉันท์ ข�ำวิไล ซึ่งน�ำเนื้อหา
จากบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนมาน�ำเสนอใหม่ในรูปแบบของนิราศวรรณคดีโดยใช้ลักษณะ
ค�ำประพันธ์ประเภทกลอนนิราศมีความยาวรวมทั้งสิ้น 4,087 ค�ำกลอนซึ่งนับว่าเป็นนิราศ
วรรณคดีเรื่องที่มีความยาวมากที่สุดทั้งนี้ยังได้รับรางวัลชั้นที่ 1 ประเภทร้อยกรอง ในการ
ประกวดวรรณกรรมไทยของธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด ประจ�ำปีพุทธศักราช 2511 อีกด้วย
ความน่าสนใจของนิราศขุนช้างขุนแผน คือการสืบทอดขนบของนิราศที่มีมาแต่เดิม เช่น เนื้อหา
ที่กล่าวถึงการเดินทาง การชมธรรมชาติการครวญตลอดจนการสร้างสรรค์ลักษณะใหม่หรือ
นวลักษณ์เช่น การใช้มุมมองสรรพนามบุรุษที่หนึ่งในการเล่าเรื่องการใช้กลวิธี“ภาพย้อนหลัง”
เป็นต้น นอกจากนี้ยังปรากฏความสัมพันธ์ระหว่างนิราศขุนช้างขุนแผนกับวรรณกรรมต้นเรื่อง
ในลักษณะต่างๆ เช่นการตัดเหตุการณ์และรายละเอียดของเหตุการณ์เพื่อให้ด�ำเนินเรื่องได้
กระชับและมีเอกภาพ การเพิ่มบทชมธรรมชาติและบทครวญตามขนบของวรรณคดีนิราศ
การปรับเปลี่ยนรายละเอียดเพื่อให้เหมาะสมกับการด�ำเนินเรื่อง รวมถึงการแต่งเลียนเนื้อความ
ในส�ำนวนเดิมเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้อ่านอีกด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมศิลปากร. (2548). บทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน (พิมพ์ครั้งที่ 2).กรุงเทพฯ:กรมศิลปากร.
ฉันท์ข�ำวิไล. (2513). นิราศขุนช้าง-ขุนแผน. กรุงเทพฯ: ธนาคารกรุงเทพฯ.
ณรงศักดิ์สอนใจ. (2545). การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมดัดแปลงเรื่องขุนช้างขุนแผน.
(วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร).
ราชบัณฑิตยสถาน. (2545). พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม อังกฤษ-ไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน.
กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.
สุรีย์โรจน์สกุลพานิช. (2520). วิเคราะห์วรรณกรรมร้อยกรองที่ชนะการประกวดของธนาคาร
กรุงเทพ. (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ).
ChunKumwilai.(1970).Khun ChangKhunPhaenJourney.Bangkok:BangkokBank.
Fine Arts Department. (2005). Khun Chang Khun Phaen Thai Verse. (2nd Edition).
Bangkok: Fine Arts Department.
Narongsuk Sornjai. (2002). Comparative Study of the Adapted Versions of Khun
Chang-Khun Phaen. (Master of Arts (Thai), Silpakorn University).
Royal Academy. (2002). Literature Vocabulary English Thai Dictionary: Royal
Academy Issue. Bangkok: Royal Academy.
Sureerot Sakulpanit. (1977). The Analysis of Winning Award Literature Verse in
Bangkok Bank. (Master of Arts (Education), Srinakharinwirot University).