การเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมงานปฏิบัติ : กรณีศึกษาของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่หนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Main Article Content

วัชรินทร์ สินไทย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ศึกษาว่ากิจกรรมงานปฏิบัติช่วยให้นักศึกษาเรียนวิชาไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นหรือไม่กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้คือนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปี
ที่หนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจ�ำนวน 40คน ที่เรียนวิชาไวยากรณ์1 ในภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา2557ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายเครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบ
ด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และแผนการสอนที่ใช้กระบวนการกิจกรรม
งานปฏิบัติ(Task-Based Learning)ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบ
หลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
แสดงว่าการสอนไวยากรณ์เรื่องปัจจุบันกาลโดยใช้กิจกรรมงานปฏิบัติช่วยให้นักศึกษาเรียน
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Chinnapen Rattanawong. (2004). Effects of teaching by Using Task-based
Learning toward English Language Communicative ability of prathom
suksa six students. (Master’s Thesis, Chulalongkorn University).
Freeman, L. Daine. (2000). Techniques and principles in Language Teaching.
Oxford: Oxford University Press.
Frost, Richard. (2004). A Task-based Approach. Cited 28 August 2013, form
https://www.teachingenglish.org.uk/articles/a-task-based-approach
Longman Dictionary of Contemporary English 4th ed. (2003). China: Pearson
Education Limited.
Nantipa Santadkarn. (2006). Learning Grammar through Task-based Activities:
the Case of First-Year English Majors of Ubon Ratchathani Rajabhat
University. (Master’s Thesis, Ubon Ratchathani University).
Pimonpan Rojanacheewinsupond. (2009). The Use of Cooperative Taskbased Learning in Improving Students’ English Pronunciation (Research
Report). Maha Sarakham: Rajabhat Maha Sarakham University
Simpson, Adam. (2012). Task Based Learning. Retrieved 28 August 2013,
form https://www.esl- lounge.com/blog/61/task-based-learning
Sukhonthip Vadhanamra. (1996). Effects of Using Task-based Activities on
English Language Communicative Ability of Second-Year Students at Royal
Thai Air Force Academy. (Master’s Thesis, Chulalongkorn University).
Thornbury, Scott. (2007). How to Teach Grammar 10th ed. Malaysia: Pearson
Education Limited.
Willis, Jane. (1996). A Framework for Task-Based Learning. Oxford:
Longman.
Faculty of Humanities and Social Sciences, Ubon Ratchathani Rajabhat
University. (2011). Bachelor of Arts, English Program, Edited Curriculum
BE. (2011). Ubon Ratchathani: Ubon Ratchathani Rajabhat University