การสำรวจความต้องการในการศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Main Article Content

สุนันทา - ผาสมวงค์

บทคัดย่อ

     บทคัดย่อ


 


วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่องานวิจัยเชิงสำรวจเรื่อง การสำรวจความต้องการในการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประชากรที่เป็นเป้าหมายในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่มีสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาในเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ที่ประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานี จำนวนทั้งสิ้น 400 คน โดยใช้โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์สถิติทางสังคมศาสตร์ SPSS for Windows เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทั้ง 4 ด้านพบว่าด้านความต้องการให้สาขาทัศนศิลป์เน้นการสอนทักษะเป็นอันดับแรกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 ปัจจัยถัดมาได้แก่ด้านการนำความรู้ทางทัศนศิลป์ไปใช้ประโยชน์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 ปัจจัยถัดมาได้แก่เหตุผลที่ท่านต้องการศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ 2.94 ปัจจัยถัดมาได้แก่ด้านความพึงพอใจของท่านในการเลือกศึกษาต่อสาขาทัศนศิลป์ 2.89 และลำดับสุดท้ายได้แก่ความรู้พื้นฐานทางศิลปะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.24 


        จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้อต้นในการสำรวจแบบสอบสอบถามของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต


สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มผู้วิจัยจะนำข้อมูลเพื่อไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ฯให้ดียิ่ง ต่อไปในอนาคต


 


คำสำคัญ :   ความต้องการ, หลักสูตรปริญญาตรี , ทัศนศิลป์ , คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย