การวิจัยสร้างสรรค์เรื่องการผูกมัด ถักทอ

Main Article Content

สันติ หวังชื่น

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


การวิจัยสร้างสรรค์เรื่องการผูกมัด ถักทอ เป็นการแสดงออกถึง  รูปทรงอิสระที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเทคนิคช่างพื้นบ้าน คือ การถักทอ ซึ่งมีคุณค่า ในด้านศิลปะ และวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและสังคมในท้องถิ่นของไทย  นำมาสร้างสรรค์ผลงาน ผ่านเทคนิควิธีการผูกมัด ถัก รัดร้อยด้วยผ้าที่ตัดเป็นเส้นและเชือกชนิดต่างๆมาสร้างสรรค์เป็นรูปทรงนามธรรม นำเสนอด้วยวิธีการห้อยแขวน เพื่อสร้างอารมณ์ความรู้สึกและเกิดความงามทางอุดมคติ ในลักษณะผลงานศิลปะไทยสื่อผสม


คำสำคัญ : การผูกมัด, การถักทอ, อารมณ์, ความรู้สึก

Article Details

บท
บทความวิจัย