การจัดการความขัดแย้งผ่านปรัชญากุญแจเก้าดอก ของสถาบันพลังจิต ธรรมะ จักรวาล

Main Article Content

chunipha poedloknimit

บทคัดย่อ

ปรัชญากุญแจเก้าดอกเป็นปรัชญาในรูปแบบของฆราวาส บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการจัดการความขัดแย้งผ่านปรัชญากุญแจเก้าดอก ซึ่งได้นำเสนอรูปแบบการจัดการความขัดแย้ง 3 รูปแบบ ประกอบไปด้วย 1) การจัดการความขัดแย้งระดับผู้นำ 2) การจัดการความขัดแย้งระดับปัจเจกบุคคล 3) การจัดการความขัดแย้งภายนอก จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งคือความคิด กระบวนการสันติวิธีจึงเป็นแนวทางหลักของปรัชญากุญแจเก้าดอกที่นำมาแก้ไขปัญหา คุณูปการของบทความนี้ทำให้เห็นการจัดการความขัดแย้งที่เริ่มจากผู้นำ และปัจเจกบุคคล รวมไปถึงการจัดการความขัดแย้งที่ส่งผลถึงโครงสร้างส่วนรวม ทำให้เกิดความสงบสุขในสังคมของตนและประเทศชาติ โดยปราศจากความรุนแรง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ