การสร้างตัวตนผ่านพื้นที่สาธารณะของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ

Main Article Content

chunipha poedloknimit

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การสร้างตัวตนผ่านพื้นที่สาธารณะของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยมองผ่านแนวคิดของปิแอร์ บูดิเยอร์ โดยผู้เขียนใช้วิธีวิทยาการศึกษาจากเอกสาร งานวิจัย บทความวิชาการ เพื่อสะท้อนให้เห็นพัฒนาการการสร้างตัวตนผ่านพื้นที่สาธารณะของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยวิเคราะห์เนื้อหาแบบบรรยายผ่านกรอบแนวคิดเรื่องสนาม (Field) ผลการศึกษาพบว่า การสร้างตัวตนผ่านพื้นที่สาธารณะของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ประกอบไปด้วยทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสัญลักษณ์ และทุนทางสังคม การสร้างตัวตนของปัจเจกบุคคลแตกต่างกัน เพราะทุนเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดตำแหน่งแห่งที่และตัวตนในสนามและพื้นที่ทางสังคมที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดการแปลงทุนและไม่หยุดนิ่งของทุนในแต่ละรูปแบบนั่นหมายถึง การที่ปัจเจกบุคคลมีปริมาณของทุนที่แตกต่างกันนั่นเอง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ