ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุสำนักงานอัยการสูงสุด กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Main Article Content

อดิศร ภู่สาระ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุสำนักงานอัยการสูงสุด กรณีศึกษาจังหวดพระนครศรีอยุธยา และ 2) เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุสำนักงานอัยการสูงสุด จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุด ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 125 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือแบบสอบถามชนิดมาตรส่วน ชนิดประมาณค่า 5  ระดับ ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบค่าเอฟและการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการแอลเอสดี โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


          ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุสำนักงานอัยการสูงสุดกรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับความคิดเห็นจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความถูกต้องในการปฏิบัติงาน  ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติงาน ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน และด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และ 2) บุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทำงานแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุสำนักงานอัยการสูงสุด กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่างกัน


คำสำคัญ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ