ตัวอย่างมิติทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อนำเข้าสู่การออกแบบสร้างสรรค์

Main Article Content

กิตติพงษ์ เกียรติวิภาค

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนำมิติทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เข้าสู่การออกแบบ
สร้างสรรค์ เป็นผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมในรูปแบบใหม่ อันเกิดจากการผสมผสานและการประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญาพื้นถิ่น ในการส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมในท้องถิ่นให้มีสินค้ามากขึ้น และได้รูปแบบที่สามารถนำไป
พัฒนาและต่อยอดทางความคิด ระเบียบวิธีวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยแบ่งกระบวนการศึกษาเป็น

3 ส่วน ประกอบด้วย 1) การสัมภาษณ์เชิงลึกและเทคนิคการสนทนากลุ่มในศึกษาข้อมูลกับชุมชนและ
หน่วยงานภาครัฐ 2) เทคนิคการวิจัยแบบมีส่วนร่วม สำหรับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกับกลุ่ม
ชุมชนศิลปหัตถกรรม 6 ชุมชน ในจังหวัดลำปาง และ จ. เชียงใหม่ โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง

3) แบบสอบถาม สำหรับประเมินผลการศึกษาและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 500 คน ที่มีต่อ
ผลงานผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม ผลลัพธ์งานวิจัยได้แก่ 1) ผลการสัมภาษณ์และบันทึกการสนทนาได้
มุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นแนวคิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เกิดเป็นผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ แตกต่างจากผลิตภัณฑ์
เดิมและเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาด รวมถึงการต่อยผลิตภัณฑ์เดิมให้มีมูลค่ามากขึ้น 2) ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม อันเกิดจากการบูรณาการมิติทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชน โดยใช้กรอบ
แนวคิดการออกแบบหัตถอุตสาหกรรมในการวิเคราะห์ จำนวน 3 ผลงาน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมจาก ตัว
เหงาล้านนา, หม้อดอกปูรณฆฏะ และแบบอย่างศิลปหัตถกรรมล้านนา 3) ผลการประเมินความคิดเห็นต่อ
ผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม โดยใช้แนวคิดบูรณาการมิติทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชน ในการออกแบบ
และพัฒนานั้นอยู่ในระดับที่ดีที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทวงอุตสาหกรรม. (2543). รูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม.
กรมการพัฒนาชุมชน. (2562). คู่มือแนวทางและหลักเกณฑ์การ คัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย. สำนัก
ส่งเสริมภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน. กรุงเทพฯ: กระทรวงมหาดไทย.
กิตติพงษ์ เกียรติวิภาค. (2560). พัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้กรอบแนวคิดการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
Industrial Crafts Design Framework (Grow-Reborn). ขอนแก่น. วารสารศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
9(2), 333-366.
กิตติพงษ์ เกียรติวิภาค. (2563). จากงานวิจัย โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม จากการ
ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ : สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) ฝ่ายชุมชนและสังคม.
ปิยะวัติ บุญ-หลง, กาญจนา แก้วเทพ, บวร ปภัสราทร. (2559). งานวิจัยเพื่อสังคม : หลักการและวิธีการ. กรุงเทพฯ :
สถาบันคลังสมองของชาติ.
วิบูลย์ ลี้สุวรรณ. (2559). พจนานุกรมศัพท์ศิลปกรรมไทย. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.
วัชรินทร์ จรุงจิตสุนทร. (2548). หลักการและแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ Theory and Concept of Design. กรุงเทพฯ :
แอ๊ปป้าพริ้นท์ติ้ง.
Nationtv. (2010). Purna-ghata. สืบค้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2562, จาก http://www.oknation.nationtv.tv/blog/print.php?id=621866

DB Error: Unknown column 'Array' in 'on clause'

Stack Trace:

File: /web/ojs-3.1.2-4/classes/article/AuthorDAO.inc.php line 69
Function: DAO->retrieve("SELECT DISTINCT a.submission_id FROM authors a LEFT J...", Array(4))

File: /web/ojs-3.1.2-4/plugins/generic/recommendByAuthor/RecommendByAuthorPlugin.inc.php line 77
Function: AuthorDAO->getPublishedArticlesForAuthor(Null, "กิตติพงษ์", "เกียรติวิภาค", Array(1), "TH")

File: /web/ojs-3.1.2-4/lib/pkp/classes/plugins/HookRegistry.inc.php line 107
Function: RecommendByAuthorPlugin->callbackTemplateArticlePageFooter("Templates::Article::Footer::PageFooter", Array(3))

File: /web/ojs-3.1.2-4/lib/pkp/classes/template/PKPTemplateManager.inc.php line 1116
Function: HookRegistry::call("Templates::Article::Footer::PageFooter", Array(3))

File: /so01-cache/t_compile/5344c657d475ac490e5be9e38a89fff34c6138fd^1c372c95cd85572e0fbc9a53d0323a0b229cfc78_0.app.frontendpagesarticle.tpl.php line 43
Function: PKPTemplateManager->smartyCallHook(Array(1), Object(Smarty_Internal_Template))

File: /web/ojs-3.1.2-4/lib/pkp/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_template_resource_base.php line 123
Function: content_604042004a2fd2_72036011(Object(Smarty_Internal_Template))

File: /web/ojs-3.1.2-4/lib/pkp/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_template_compiled.php line 114
Function: Smarty_Template_Resource_Base->getRenderedTemplateCode(Object(Smarty_Internal_Template))

File: /web/ojs-3.1.2-4/lib/pkp/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_template.php line 216
Function: Smarty_Template_Compiled->render(Object(Smarty_Internal_Template))

File: /web/ojs-3.1.2-4/lib/pkp/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php line 232
Function: Smarty_Internal_Template->render(False, 1)

File: /web/ojs-3.1.2-4/lib/pkp/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php line 134
Function: Smarty_Internal_TemplateBase->_execute(Object(Smarty_Internal_Template), Null, "5344c657d475ac490e5be9e38a89fff34c6138fd", Null, 1)

File: /web/ojs-3.1.2-4/lib/pkp/classes/template/PKPTemplateManager.inc.php line 843
Function: Smarty_Internal_TemplateBase->display("frontend/pages/article.tpl", Null, "5344c657d475ac490e5be9e38a89fff34c6138fd", Null)

File: /web/ojs-3.1.2-4/pages/article/ArticleHandler.inc.php line 216
Function: PKPTemplateManager->display("frontend/pages/article.tpl")

File: /web/ojs-3.1.2-4/lib/pkp/classes/core/PKPRouter.inc.php line 390
Function: ArticleHandler->view(Array(0), Object(Request))

File: /web/ojs-3.1.2-4/lib/pkp/classes/core/PKPPageRouter.inc.php line 231
Function: PKPRouter->_authorizeInitializeAndCallRequest(Array(2), Object(Request), Array(1), False)

File: /web/ojs-3.1.2-4/lib/pkp/classes/core/Dispatcher.inc.php line 134
Function: PKPPageRouter->route(Object(Request))

File: /web/ojs-3.1.2-4/lib/pkp/classes/core/PKPApplication.inc.php line 252
Function: Dispatcher->dispatch(Object(Request))

File: /web/social01/index.php line 68
Function: PKPApplication->execute()