ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวสโมสรตำรวจ -

Main Article Content

ศิริพงษ์ ดิษฐบรรจง

บทคัดย่อ

การวิจัยศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และข้อมูลทั่วไป ระดับ                         ความพึงพอใจ และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้ประโยชน์พื้นที่               สีเขียวสโมสรตำรวจ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ศึกษารวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม 2563 ถึงเดือนเมษายน 2563 รวมจำนวน 181 ราย วิธีวิเคราะห์ทางสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติที (t-test) และสถิติเอฟ (F-test) กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.05)


 


ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนที่ทำการศึกษาเป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 40.60 ปี มีสถานภาพโสดเป็นส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพหลักเป็นข้าราชการ มีรายได้ส่วนบุคคล 28,000 - 35,000 บาท/เดือน ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์หลักในการพักผ่อนหย่อนใจและมีความถี่ในการมาทำกิจกรรมการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวเฉลี่ย 11.90 ครั้ง/เดือน ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวสโมสรตำรวจ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวสโมสรตำรวจ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ส่วนบุคคล และความถี่ในการมาทำกิจกรรมการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2540). วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์.โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2557). มาตรฐานพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนิด
พันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่สีเขียว. แหล่งที่มา: http://www.onep.go.th./eurban/plant/green_
area.php
สำนักงานสโมสรตำรวจ. (2542).ข้อมูลทั่วไปของสโมสรตำรวจ. สืบค้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 จาก
http://www.human.police.go.th/download/01150958.pdf
Krejcie, R. V. and E. W. Morgan. (1970). Educational and Psychological Mensurement .Texas
University, Texas

DB Error: Unknown column 'Array' in 'on clause'

Stack Trace:

File: /web/ojs-3.1.2-4/classes/article/AuthorDAO.inc.php line 69
Function: DAO->retrieve("SELECT DISTINCT a.submission_id FROM authors a LEFT J...", Array(4))

File: /web/ojs-3.1.2-4/plugins/generic/recommendByAuthor/RecommendByAuthorPlugin.inc.php line 77
Function: AuthorDAO->getPublishedArticlesForAuthor(Null, "ศิริพงษ์", "ดิษฐบรรจง", Array(1), "TH")

File: /web/ojs-3.1.2-4/lib/pkp/classes/plugins/HookRegistry.inc.php line 107
Function: RecommendByAuthorPlugin->callbackTemplateArticlePageFooter("Templates::Article::Footer::PageFooter", Array(3))

File: /web/ojs-3.1.2-4/lib/pkp/classes/template/PKPTemplateManager.inc.php line 1116
Function: HookRegistry::call("Templates::Article::Footer::PageFooter", Array(3))

File: /so01-cache/t_compile/5344c657d475ac490e5be9e38a89fff34c6138fd^1c372c95cd85572e0fbc9a53d0323a0b229cfc78_0.app.frontendpagesarticle.tpl.php line 43
Function: PKPTemplateManager->smartyCallHook(Array(1), Object(Smarty_Internal_Template))

File: /web/ojs-3.1.2-4/lib/pkp/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_template_resource_base.php line 123
Function: content_604042004a2fd2_72036011(Object(Smarty_Internal_Template))

File: /web/ojs-3.1.2-4/lib/pkp/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_template_compiled.php line 114
Function: Smarty_Template_Resource_Base->getRenderedTemplateCode(Object(Smarty_Internal_Template))

File: /web/ojs-3.1.2-4/lib/pkp/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_template.php line 216
Function: Smarty_Template_Compiled->render(Object(Smarty_Internal_Template))

File: /web/ojs-3.1.2-4/lib/pkp/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php line 232
Function: Smarty_Internal_Template->render(False, 1)

File: /web/ojs-3.1.2-4/lib/pkp/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php line 134
Function: Smarty_Internal_TemplateBase->_execute(Object(Smarty_Internal_Template), Null, "5344c657d475ac490e5be9e38a89fff34c6138fd", Null, 1)

File: /web/ojs-3.1.2-4/lib/pkp/classes/template/PKPTemplateManager.inc.php line 843
Function: Smarty_Internal_TemplateBase->display("frontend/pages/article.tpl", Null, "5344c657d475ac490e5be9e38a89fff34c6138fd", Null)

File: /web/ojs-3.1.2-4/pages/article/ArticleHandler.inc.php line 216
Function: PKPTemplateManager->display("frontend/pages/article.tpl")

File: /web/ojs-3.1.2-4/lib/pkp/classes/core/PKPRouter.inc.php line 390
Function: ArticleHandler->view(Array(0), Object(Request))

File: /web/ojs-3.1.2-4/lib/pkp/classes/core/PKPPageRouter.inc.php line 231
Function: PKPRouter->_authorizeInitializeAndCallRequest(Array(2), Object(Request), Array(1), False)

File: /web/ojs-3.1.2-4/lib/pkp/classes/core/Dispatcher.inc.php line 134
Function: PKPPageRouter->route(Object(Request))

File: /web/ojs-3.1.2-4/lib/pkp/classes/core/PKPApplication.inc.php line 252
Function: Dispatcher->dispatch(Object(Request))

File: /web/social01/index.php line 68
Function: PKPApplication->execute()