ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวสโมสรตำรวจ -

Main Article Content

ศิริพงษ์ ดิษฐบรรจง

บทคัดย่อ

การวิจัยศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และข้อมูลทั่วไป ระดับ                         ความพึงพอใจ และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้ประโยชน์พื้นที่               สีเขียวสโมสรตำรวจ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ศึกษารวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม 2563 ถึงเดือนเมษายน 2563 รวมจำนวน 181 ราย วิธีวิเคราะห์ทางสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติที (t-test) และสถิติเอฟ (F-test) กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.05)


 


ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนที่ทำการศึกษาเป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 40.60 ปี มีสถานภาพโสดเป็นส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพหลักเป็นข้าราชการ มีรายได้ส่วนบุคคล 28,000 - 35,000 บาท/เดือน ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์หลักในการพักผ่อนหย่อนใจและมีความถี่ในการมาทำกิจกรรมการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวเฉลี่ย 11.90 ครั้ง/เดือน ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวสโมสรตำรวจ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวสโมสรตำรวจ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ส่วนบุคคล และความถี่ในการมาทำกิจกรรมการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2540). วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์.โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2557). มาตรฐานพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนิด
พันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่สีเขียว. แหล่งที่มา: http://www.onep.go.th./eurban/plant/green_
area.php
สำนักงานสโมสรตำรวจ. (2542).ข้อมูลทั่วไปของสโมสรตำรวจ. สืบค้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 จาก
http://www.human.police.go.th/download/01150958.pdf
Krejcie, R. V. and E. W. Morgan. (1970). Educational and Psychological Mensurement .Texas
University, Texas