การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมทางการตลาดเพื่อการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง ในจังหวัดนนทบุรี

Main Article Content

กรัณย์พัฒน์ อิ่มประเสริฐ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด องค์ประกอบนวัตกรรมและสภาพแวดล้อมภายนอกสู่การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมทางการตลาดเพื่อการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง โดยคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ จากหน่วยงานราชการและผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลาง เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 18 คน โดยใช้เทคนิคเดลฟาย


              ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมทางการตลาดเพื่อการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง ประกอบด้วย 1) ด้านสินค้าและบริการ มี 7 องค์ประกอบ 2) ด้านราคา มี 6 องค์ประกอบ 3) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มี 7 องค์ประกอบ 4) ด้านส่งเสริมการตลาด มี 5 องค์ประกอบ และ 5) สภาพแวดล้อมภายนอกทางการตลาด มี 5 องค์ประกอบ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) ด้านสินค้าและบริการ  ควรมีสินค้าและบริการที่มีความแปลกใหม่ มีการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง 2) ด้านราคา ควรลดต้นทุนการผลิตแทนการลดราคา  ตั้งราคาในระดับราคาที่แสดงถึงความคุ้มค่า และลูกค้าเต็มใจที่จะจ่าย 3) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ควรสร้างเครือข่ายเพื่อให้สามารถใช้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) ด้านส่งเสริมการตลาด ควรทำกิจกรรมเชิงรุก ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และใช้เครื่องมือทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพ 5) ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก ควรคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคม


 


คำสำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด   นวัตกรรมทางการตลาด รูปแบบการพัฒนา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

กรัณย์พัฒน์ อิ่มประเสริฐ, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

ผศ.ดร.กรัณย์พัฒน์ อิ่มประเสริฐ  ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  คณะบริหารธุรกิจ

References

รายละเอียดในบทความ