การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมทางการตลาดเพื่อการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง ในจังหวัดนนทบุรี

Main Article Content

กรัณย์พัฒน์ อิ่มประเสริฐ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด องค์ประกอบนวัตกรรมและสภาพแวดล้อมภายนอกสู่การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมทางการตลาดเพื่อการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง โดยคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ จากหน่วยงานราชการและผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลาง เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 18 คน โดยใช้เทคนิคเดลฟาย


              ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมทางการตลาดเพื่อการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง ประกอบด้วย 1) ด้านสินค้าและบริการ มี 7 องค์ประกอบ 2) ด้านราคา มี 6 องค์ประกอบ 3) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มี 7 องค์ประกอบ 4) ด้านส่งเสริมการตลาด มี 5 องค์ประกอบ และ 5) สภาพแวดล้อมภายนอกทางการตลาด มี 5 องค์ประกอบ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) ด้านสินค้าและบริการ  ควรมีสินค้าและบริการที่มีความแปลกใหม่ มีการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง 2) ด้านราคา ควรลดต้นทุนการผลิตแทนการลดราคา  ตั้งราคาในระดับราคาที่แสดงถึงความคุ้มค่า และลูกค้าเต็มใจที่จะจ่าย 3) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ควรสร้างเครือข่ายเพื่อให้สามารถใช้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) ด้านส่งเสริมการตลาด ควรทำกิจกรรมเชิงรุก ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และใช้เครื่องมือทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพ 5) ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก ควรคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคม


 


คำสำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด   นวัตกรรมทางการตลาด รูปแบบการพัฒนา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย
ประวัติผู้แต่ง

กรัณย์พัฒน์ อิ่มประเสริฐ,

ผศ.ดร.กรัณย์พัฒน์ อิ่มประเสริฐ  ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  คณะบริหารธุรกิจ

เอกสารอ้างอิง

รายละเอียดในบทความ

DB Error: Unknown column 'Array' in 'on clause'

Stack Trace:

File: /web/ojs-3.1.2-4/classes/article/AuthorDAO.inc.php line 69
Function: DAO->retrieve("SELECT DISTINCT a.submission_id FROM authors a LEFT J...", Array(4))

File: /web/ojs-3.1.2-4/plugins/generic/recommendByAuthor/RecommendByAuthorPlugin.inc.php line 77
Function: AuthorDAO->getPublishedArticlesForAuthor(Null, "กรัณย์พัฒน์", "อิ่มประเสริฐ", Array(1), "TH")

File: /web/ojs-3.1.2-4/lib/pkp/classes/plugins/HookRegistry.inc.php line 107
Function: RecommendByAuthorPlugin->callbackTemplateArticlePageFooter("Templates::Article::Footer::PageFooter", Array(3))

File: /web/ojs-3.1.2-4/lib/pkp/classes/template/PKPTemplateManager.inc.php line 1116
Function: HookRegistry::call("Templates::Article::Footer::PageFooter", Array(3))

File: /so01-cache/t_compile/5344c657d475ac490e5be9e38a89fff34c6138fd^1c372c95cd85572e0fbc9a53d0323a0b229cfc78_0.app.frontendpagesarticle.tpl.php line 43
Function: PKPTemplateManager->smartyCallHook(Array(1), Object(Smarty_Internal_Template))

File: /web/ojs-3.1.2-4/lib/pkp/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_template_resource_base.php line 123
Function: content_604042004a2fd2_72036011(Object(Smarty_Internal_Template))

File: /web/ojs-3.1.2-4/lib/pkp/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_template_compiled.php line 114
Function: Smarty_Template_Resource_Base->getRenderedTemplateCode(Object(Smarty_Internal_Template))

File: /web/ojs-3.1.2-4/lib/pkp/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_template.php line 216
Function: Smarty_Template_Compiled->render(Object(Smarty_Internal_Template))

File: /web/ojs-3.1.2-4/lib/pkp/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php line 232
Function: Smarty_Internal_Template->render(False, 1)

File: /web/ojs-3.1.2-4/lib/pkp/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php line 134
Function: Smarty_Internal_TemplateBase->_execute(Object(Smarty_Internal_Template), Null, "5344c657d475ac490e5be9e38a89fff34c6138fd", Null, 1)

File: /web/ojs-3.1.2-4/lib/pkp/classes/template/PKPTemplateManager.inc.php line 843
Function: Smarty_Internal_TemplateBase->display("frontend/pages/article.tpl", Null, "5344c657d475ac490e5be9e38a89fff34c6138fd", Null)

File: /web/ojs-3.1.2-4/pages/article/ArticleHandler.inc.php line 216
Function: PKPTemplateManager->display("frontend/pages/article.tpl")

File: /web/ojs-3.1.2-4/lib/pkp/classes/core/PKPRouter.inc.php line 390
Function: ArticleHandler->view(Array(0), Object(Request))

File: /web/ojs-3.1.2-4/lib/pkp/classes/core/PKPPageRouter.inc.php line 231
Function: PKPRouter->_authorizeInitializeAndCallRequest(Array(2), Object(Request), Array(1), False)

File: /web/ojs-3.1.2-4/lib/pkp/classes/core/Dispatcher.inc.php line 134
Function: PKPPageRouter->route(Object(Request))

File: /web/ojs-3.1.2-4/lib/pkp/classes/core/PKPApplication.inc.php line 252
Function: Dispatcher->dispatch(Object(Request))

File: /web/social01/index.php line 68
Function: PKPApplication->execute()