การส่งเสริมบทบาทสตรีในทางการเมือง : เปรียบเทียบกับต่างประเทศ

Main Article Content

วชิรพงศ์ ศรีเจริญวงศ์

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งศึกษาและวิเคราะห์บทบาทสตรีในทางการเมือง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทสตรีในทางการเมืองและวิเคราะห์การส่งเสริมบทบาทสตรีในทางการเมืองของไทยโดยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางส่งเสริมบทบาทสตรีในทางการเมืองของไทยให้มีความเหมาะสม ผลการวิเคราะห์ พบว่าบทบาทสตรีในทางการเมืองของไทย          มีข้อจำกัดในเรื่องวัฒนธรรมทางการเมือง ที่มีความเชื่อที่ว่าไม่มีความเสมอภาคทางเพศ และข้อจำกัดทางกฎหมาย  กฎหมายพรรคการเมืองไม่มีบทบัญญัติรองรับถึงการมีบทบาททางการเมืองของสตรี รวมทั้งลักษณะบทบาทสตรีในทางการเมืองมีปัญหาความเป็นผู้นำและการขาดแรงบันดาลใจ เมื่อเทียบกับต่างประเทศ ประเด็นที่ควรส่งเสริมบทบาทสตรีในทางการเมืองของไทย ได้แก่ การยอมรับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสมอภาค   ทางเพศ และมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย และการส่งเสริมกฎหมายโควตาสำหรับเพศหญิงในทางการเมือง และมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับบทบาทสตรีในกฎหมายพรรคการเมือง รวมทั้งส่งเสริมบทบาทความเป็นผู้นำ และสร้างแรงบันดาลใจจากเป้าหมาย ผู้นำสตรีที่เป็นต้นแบบ และแรงกระตุ้น เพื่อให้สตรีไทยมีการยอมรับจากสังคม มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ตลอดจนให้สตรีเข้ามามีบทบาทในเป็นผู้นำสตรีในทางการเมืองมากขึ้นให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ

Article Details

บท
บทความวิจัย