การศึกษาบริบทและแนวทางการพัฒนาชุมชนบ้านนาเยีย ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี แบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

Main Article Content

พนิดา กมุทชาติ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทชุมชนและการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างมีส่วนร่วม บ้านนาเยีย ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี คัดเลือกเป็นพื้นที่เพื่อดำเนินการพัฒนา โดยศึกษาบริบทชุมชนด้านกายภาพ ชีวภาพ และด้านเศรษฐกิจ และการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และการสัมภาษณ์ ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi –structured Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) การประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Workshop) และการจัดตั้งทีมงานหลัก (Core Team) เพื่อเป็นคณะทำงานในการเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชน จากผลการวิจัยพบว่า บ้านนาเยียมีลักษณะทางกายภาพเป็นพื้นที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เป็นพื้นที่ดอนและพื้นที่ลุ่ม มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินในการทำการเกษตรการทำนา และการทำไร่ยางพารา และมีแม่ลำน้ำโดมอยู่ทิศตะวันออกของหมู่บ้านที่เป็นเขตกั้นระหว่างอำเภอนาเยียและอำเภอพิบูลมังสาหาร หลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวทางการเกษตรจะมีการปลูกพืชผักสวนครัว เช่น ข้าวโพด ถั่วฟักยาว พริก แตงโม ด้านชีวภาพมีพื้นที่ป่าสาธารณะเป็นป่าประเภทป่าเต็งรัง และด้านเศรษฐกิจ รายได้ส่วนใหญ่มาจากการเกษตรและรับจ้างทั่วไป ชุมชนบ้านนาเยียสามารถจัดทำแผนพัฒนาชุมชน แบบมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนทั้งหมด 3 แผน 9 ข้อเสนอแนะ 11 โครงการ ได้แก่ แผนพัฒนาเกี่ยวกับด้านสุขภาพ โรคเรื้อรัง โรคติดต่อ และยาเสพติด แผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชน จากแผนพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ในครั้งนี้เป็นแผนพัฒนาความจำเป็นขั้นพื้นฐานของชุมชน ซึ่งแผนและโครงการดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพและการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานรากของชุมชนนาเยีย ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. (2559). แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ กรมการ
พัฒนาชมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560. กรมการพัฒนาชุมชน
ประเวศ สะสี. (2550). เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม. กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์ท็อป.
มานิต กิตติจูงจิต. (2555). ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิถีชีวิตแห่งความสมดุล. กรุงเทพฯ: กิจอักษร
วิภาดา มุกดา. (2557). แนวทางการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหน่งผลิตภัณฑ์ จังหวัด
ตาก. วารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, 10 (1), 187-205
ศิริพงษ์ นิมมา. (2550). ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
หินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาลัยการปกครอง
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุทธิดา ศิริบุญหลง. (2554). การพัฒนาแบบยั่งยืน : กระบวนการกระทำทางเศรษฐกิจสังคม (metabolism) และการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเชิงสร้างสรรค์. แหล่งที่มา: http://www.oocities.org/tokyo/dojo/6860/suthida.htm, 18 เมษายน 2563
สนธยา พลศรี. (2542). ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถาบันราชภัฏสงขลา
Alastair, T.W. (1982). Why Community Participation. New York : Macmillan.
Bouneaw, J. (2007). The Participation in Research for Locally. Chiang Mai : Chiang Mai University.
UN. Department of Economic and Social Affair. (1960). Community Development
and Relateds Service. New York : United Nation Republication.