การสำรวจความพร้อมในการเป็นไมซ์ซิตี้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจไมซ์

Main Article Content

Philaiwan Chompupor

บทคัดย่อ

นักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์เป็นกลุ่มที่เดินทางมาเพื่อการประชุมและชมนิทรรศการ จากข้อมูลของสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญในการสร้างรายได้และการสร้างงานให้กับคนในพื้นที่  ธุรกิจไมซ์เป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจในปัจจุบัน เนื่องจากมีการเติบโตอย่างรวดเร็วจึงส่งผลให้การแข่งขันมีรุนแรง และหลาย ๆ ประเทศมีการปรับตัวเพื่อตอบรับการเติบโตของธุรกิจ เช่นเดียวกันกับประเทศที่มีการให้ความสนใจสนับสนุนธุรกิจมามากว่า 10 ปีภายใต้การนำของ สสปน โดย สสปน มีนโนบายที่จะเพิ่มทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ โดยตั้งไมซ์ซิตี้ทั้งหมด 5 จังหวัด คือ กรุงเทพ เชียงใหม่ ขอนแก่น พัทยา และภูเก็ต ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและชื่อเสียงด้านการการท่องเที่ยวมาช้านาน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการตระหนักและการรับรู้ถึงความเข้าใจ ความสำคัญของธุรกิจไมซ์ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจไมซ์ใน ไมซ์ซิตี้ อีกทั้งเพื่อศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนาไมซ์ซิตี้จากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจไมซ์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลักจานวน18 คนประกอบ 6 โรงแรม 5 บริษัทออร์แกนไนซ์เซอร์ บริษัท3 ทัวร์ 2 สปา และ 2 ศูนย์ประชุม ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของไมซ์ซิตี้ โดยสามารถแระบุถึงลักษณะและความต้องการเฉพาะที่กลุ่มนักเดินทางไมซ์ต้องการ


พร้อมระบุปัจจัยที่ควรให้สำคัญต่อการพัฒนาไมซ์ซิตี้ ประกอบด้วย 1) สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่กลุ่มไมซ์ต้องการมากกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป เช่นการเดินทางที่สะดวกสบาย ที่พักและห้องประชุมที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก 2) ความเชื่อมั่นและความปลอดภัย 3) การมีชื่อเสียงของสถานที่นั้น ๆ และ 4) สถานที่ท่องเที่ยวหรือกิจกรรมที่น่าสนใจในไมซ์ซิตี้ นอกจากนั้นแล้วผู้มีส่วนได้ส่วนยังเห็นว่าการที่จะเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของไมซ์ซิตี้ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัดควรมีนโยบายที่เป็นเอกลักษณ์ หรือจุดแข็งของตัวเองมากกว่าการรอการสนับสนุนจาก สสปน อีกด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย