หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความ วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่
ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ อาจารย์
นักวิชาการ และนักวิจัยทุกท่านสามารถส่งบทความได้ หรือ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเท่านั้น
ผลงานที่ได้รับพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารจะต้องมีสาระน่าสนใจ เป็นงานที่ทบทวนความรู้เดิม หรือองค์ความรู้
ใหม่ที่ทันสมัย รวมทั้งข้อคิดเห็นทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และจะต้องเป็นงานที่ไม่เคยเผยแพร่ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารหรือสิ่งพิมพ์อื่น บทความอาจ
ถูกดัดแปลง แก้ไขเนื้อหา รูปแบบ และสำนวน ตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อให้วารสารมี
คุณภาพในระดับมาตรฐานสากลและสามารถนำไปอ้างอิงได้
ขอบเขตการรับตีพิมพ์บทความ
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับตีพิมพ์เผยแพร่
บทความในสาขาวิชา การพัฒนาชุมชน ดนตรีนาฏศิลป์และการละครภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษธุรกิจรัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปกรรม การท่องเที่ยวและการบริการ ธุรกิจโรงแรมการปกครอง
ท้องถิ่น บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และบทความที่เกี่ยวข้องกับด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
วาระการตีพิมพ์
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีวาระการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่1 (เดือนมกราคม-มิถุนายน) และ ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม)