แนวทางการฝึกซ้อมเพลง Etude NO1 ของ HVilla Lobos

Authors

  • ตวัน รักแผน Art Center@Thailand Insititute of Culture and Arts

Keywords:

Etude, Heiter Villa-Lobos, Classical guitar

Abstract

The presentation of H.Villa Lobos’s Etude NO.1 practice guidelines – which was composed by a Brazilian, Heiter Villa-Lobos (1887-1959) – was willingly a guideline for people that are interested in classical guitar major of higher education level, music field. There was a criterion of entry requirement, which were scale playing, impromptu sight playing, multi-era playing, and exercise song playing. The Etude NO.1 was always selected to be the criterion song of renowned universities entry. Therefore, this article was focused on the significant of Etude NO.1 practice to make the players efficient at playing in order to enter classical guitar major of the renowned universities. In the song, there could be segregate into 6 parts then the players could practice each part effectively and then compiled into the perfect complete song.

References

เกณฑ์การสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา สืบค้นวันที่ 21 สิงหาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. https://www.music.su.ac.th/admissions/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.html
ณัชชา พันธุ์เจริญ. (2554). พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เกศกะรัต.
เผด็จ เนตรภักดี. Heiter Villa-Lobos”ปะทะ”Andrés Segovia. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก https://clazzguitar.blogspot.com/2015/02/heiter-villa-lobos-andres-segovia.html
ยามาฮ่า. (2554). วิชากีต้าร์ขั้นพื้นฐาน. ญี่ปุ่น
วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต. https://www.rsu.ac.th/music/RegisterMaster.aspx
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล. https://www.music.mahidol.ac.th/th/undergraduate-level
สิชฌน์เสก ย่านเดิม. (2554). แนวทางการสนับสนุนการเรียนดนตรี. วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 21, 1: 6.
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา. https://www.pgvim.ac.th/admission/audition.php
เผด็จ เนตรภักดี. Heiter Villa-Lobos”ปะทะ”Andrés Segovia. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก https://clazzguitar.blogspot.com/2015/02/heiter-villa-lobos-andres-segovia.html
ยามาฮ่า. (2554). วิชากีต้าร์ขั้นพื้นฐาน. ญี่ปุ่น
วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต. https://www.rsu.ac.th/music/RegisterMaster.aspx
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล. https://www.music.mahidol.ac.th/th/undergraduate-level
สิชฌน์เสก ย่านเดิม. (2554). แนวทางการสนับสนุนการเรียนดนตรี. วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 21, 1: 6.
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา. https://www.pgvim.ac.th/admission/audition.php
Nutcha Puncharoen. (2011). Dictionary of Musicology. Bangkok: Katekaratpublisher.
Padet Netpakdee. Heiter Villa-Lobos”versus”Andrés Segovia. [Webblog] Search from
https://clazzguitar.blogspot.com/2015/02/heiter-villa-lobos-andres-segovia.html
Sitsake Yanderm. Guideline For Supporting Music Learning. FINE ARTS JOURNAL: SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY. 21, 1: 6.
YAMAHA. (2011). GUITAR COURSE FUNDAMANTALS. Japan.

Downloads

Published

2017-12-29

How to Cite

รักแผน ต. (2017). แนวทางการฝึกซ้อมเพลง Etude NO1 ของ HVilla Lobos. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 21(2), 14–23. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/206452

Issue

Section

Academic Article