การพัฒนาชุดการสอนกีตาร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญหญิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Authors

  • ณัฐกร ชาคโรทัย
  • นัฏฐิกา สุนทรธนผล

Keywords:

Basic guitar instructional package, Mathayom 1 students

Abstract

The purpose of this research was to develop the basic guitar instructional package for mathayom 1 students, Joseph Upatham School, Girl Department, Sampran, Nakhonpathom with an 80/80 efficient standard. The sample of this research consisted of 17 mathayom 1 students who were register in music subject of Joseph Upatham School in semester year of 2016. The research instrument was the basic guitar instructional package for mathayom 1 students, Joseph Upatham School, Girl Department, Sampran, Nakhonpathom. Data was analyzed by percentage (%). The results of this research found that the basic guitar instructional package for mathayom 1 students, Joseph Upatham School, Girl Department, Sampran, Nakhonpathom averaged at 80.15/83.42 which was higher than an 80/80 efficiency.

Author Biographies

ณัฐกร ชาคโรทัย

Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University

นัฏฐิกา สุนทรธนผล

Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2523). เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา หน่วยที่ 11-15. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณรุทธ์ สุทธจิตต์. (2541). จิตวิทยาการสอนดนตรี. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
__________. (2544). พฤติกรรมการสอนดนตรี. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์. (2555). รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาเพื่อสร้างชุดการสอนคีย์บอร์ดเบื้องต้น โดยใช้วิธีการของโคดาย. กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วาสนา ศิริชยาพร. (2547). คู่มือกีตาร์และเบสไฟฟ้า. กรุงเทพ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
สุเทพ อัศวหฤทัย. (2549). กีตาร์คลาสสิคเบื้องต้น. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
Chosky, Lois. (1999). The Kodaly Method I: Comprehensive Music Education. New Jersey: Prentice-Hall.
Suzuki, Shinichi. (1983). Nurtured by Love “The Classic Approach to Talent
Education”. Miami: Suzuki Method International.

Downloads

Published

2017-12-29

How to Cite

ชาคโรทัย ณ., & สุนทรธนผล น. (2017). การพัฒนาชุดการสอนกีตาร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญหญิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 21(2), 32–40. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208755

Issue

Section

Research Article