การพัฒนาชุดการสอนกีตาร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญหญิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Authors

  • ณัฐกร ชาคโรทัย
  • นัฏฐิกา สุนทรธนผล

Keywords:

Basic guitar instructional package, Mathayom 1 students

Abstract

The purpose of this research was to develop the basic guitar instructional package for mathayom 1 students, Joseph Upatham School, Girl Department, Sampran, Nakhonpathom with an 80/80 efficient standard. The sample of this research consisted of 17 mathayom 1 students who were register in music subject of Joseph Upatham School in semester year of 2016. The research instrument was the basic guitar instructional package for mathayom 1 students, Joseph Upatham School, Girl Department, Sampran, Nakhonpathom. Data was analyzed by percentage (%). The results of this research found that the basic guitar instructional package for mathayom 1 students, Joseph Upatham School, Girl Department, Sampran, Nakhonpathom averaged at 80.15/83.42 which was higher than an 80/80 efficiency.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ณัฐกร ชาคโรทัย

Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University

นัฏฐิกา สุนทรธนผล

Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2523). เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา หน่วยที่ 11-15. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณรุทธ์ สุทธจิตต์. (2541). จิตวิทยาการสอนดนตรี. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
__________. (2544). พฤติกรรมการสอนดนตรี. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์. (2555). รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาเพื่อสร้างชุดการสอนคีย์บอร์ดเบื้องต้น โดยใช้วิธีการของโคดาย. กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วาสนา ศิริชยาพร. (2547). คู่มือกีตาร์และเบสไฟฟ้า. กรุงเทพ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
สุเทพ อัศวหฤทัย. (2549). กีตาร์คลาสสิคเบื้องต้น. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
Chosky, Lois. (1999). The Kodaly Method I: Comprehensive Music Education. New Jersey: Prentice-Hall.
Suzuki, Shinichi. (1983). Nurtured by Love “The Classic Approach to Talent
Education”. Miami: Suzuki Method International.

Published

2017-12-29

How to Cite

ชาคโรทัย ณ., & สุนทรธนผล น. (2017). การพัฒนาชุดการสอนกีตาร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญหญิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 21(2), 32–40. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208755

Issue

Section

Research Article