การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของชายรักเพศเดียวกันที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึง 2551

Authors

  • พันธุ์ชนะ สุนทรพิพิธ

Keywords:

Images, Male Homosexual, Thai films

Abstract

The purpose of this research aimed to study Images of Male homosexual in Thai films from 2006 to 2008. Start from the idea that films is a mass communication; most important task towards spectators is to guide them to understand the basic foundation of society. Meanwhile the male homosexual character is one of the most popular characters always present in Thai films since very long time but their images as comic characters has never changed. This strange phenomenon reflects the idea that there is only one system of identification Male homosexual character in Thai society.
The idea of this research focus on development of male homosexual images in Thai films and to observe the relationship between images of Male homosexual presented in Thai society.
Result of the research in terms of the development of Male homosexual Image presented in Thai films from 2006 to 2008, shows a progress of variation of Male homosexual characters. Therefore most of the Male homosexual characters are related only to the comical images based on mythology and believes in Thai way of thinking, while only Male/Female system obscure the main task that films should be a direct communication to Male homosexual spectators in supporting the act of showing their existence in society.

Author Biography

พันธุ์ชนะ สุนทรพิพิธ

Department of Performing Arts, Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University, Thailand.

References

บาร์ต, โรล็องด์. (2547). มายาคติ. (วรรณวิมล อังคศิริสรรพ, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: คบไฟ.
ฟูโกต์, มิแช็ล. (2547). ร่างกายใต้บงการ. (ทองกร โภคธรรม,ผู้แปล). กรุงเทพฯ: คบไฟ.
นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2549). เกย์ลอกคราบ. กรุงเทพฯ: วัฒนสาส์น .
รักใจ จินตวิโรจน์. (2541). การนำเสนอภาพชายรักร่วมเพศในภาพยนตร์ไทยและอเมริกัน. (วิทยานิพนธ์ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
วิชชา สันทนาประสิทธิ์. (2543). การนำเสนอภาพความเป็นชายในภาพยนตร์ไทยระหว่างปี พ.ศ. 2541- 2542. (วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
สุชาดา ทวีสิทธิ์. (2547) เพศภาวะ กระบวนทัศน์เพื่อโลกใหม่ที่เท่าเทียม. เพศภาวะ: การท้าทายร่าง
การค้นหาตัวตน. สุชาดา ทวีสิทธิ์ บรรณาธิการ, 3-18. กรุงเทพฯ: ศูนย์สตรีศึกษา คณะ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Bruzzi, Stella. (1997). Undressing Cinema: Clothing and Identity in the movies. New York: Routledge.
Homosexuality in Film. (2003). Retrieved May 24, 2008, from http://www.sonyclassics. com/celluloid/misc/history.html
Jackson, Peter A. and Sullivan, Gerard, ed. (1999). Ladyboys Tomboys Rentboys: Male and Female Homosexuality in Contemporary Thailand. Bangkok: O.S Printing House.
Intramart, Chanon ;& Allyn, Eric. (2003) Ladyboys, Drag Queens, and Gay Men on the Thai Silver Screen. Retrieved May 24, 2008, http://www.floatinglotus.com/tmot/ thaimovies4.html
Nardi, Peter M., ed. (2000). Gay Masculinities. California : Sage Publications.

Downloads

Published

2017-12-29

How to Cite

สุนทรพิพิธ พ. (2017). การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของชายรักเพศเดียวกันที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึง 2551. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 21(2), 55–64. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208761

Issue

Section

Research Article