เพลงร้องยุคคลาสสิก

Authors

  • นัฏฐิกา สุนทรธนผล
  • วิภาต วิบูลย์ภาณุเวช

Keywords:

Vocal Music, Classical Period

Abstract

The purpose of this article is: (1) To collect and categorize music of the classical music including: Masses, Oratories, and Opera (2) To explore the characteristics of classical period compositions. (3) To define for the characteristic style of classical period composers.
Music of the classical period is Absolute music. Vocal music of the classical period was losing popularity because audiences preferred the opera which was becoming more fashionable at that time. Nevertheless, single compositions were still being composed. Classical music differentiated itself from Baroque music by its use of homophony. The piano ensemble make the main melody improvable. Religious compositions were still popular at the time. There are many famous Masses for instance: Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, and Ludwig van Beethoven.

Author Biographies

นัฏฐิกา สุนทรธนผล

LECTURER AT DEPARTMENT OF WESTERN MUSIC, FACULTY OF FINE ARTS, SRIAKHARINWIROT UNIVERSITY

วิภาต วิบูลย์ภาณุเวช

LECTURER AT DEPARTMENT OF WESTERN MUSIC, FACULTY OF FINE ARTS, SRIAKHARINWIROT UNIVERSITY

References

ไขแสง ศุขะวัฒนะ. (2535). สังคีตนิยม ว่าด้วยดนตรีตะวันตก. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพ :สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช.
คมสันต์ วงศ์วรรณ์ . (2551). ดนตรีตะวันตก. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณรุทธ์ สุทธจิตต์ . (2546). สังคีตนิยม ความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพ :สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดวงใจ อมาตยกุล . (2545). วรรณคดีเพลงร้อง . พิมพ์ครั้งที่ 1 . กรุงเทพ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
ศศี พงศ์สรายุทธ . (2553). ดนตรีตะวันตก ยุคบาโรกและคลาสสิก. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ :สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Downloads

Published

2018-06-29

How to Cite

สุนทรธนผล น., & วิบูลย์ภาณุเวช ว. (2018). เพลงร้องยุคคลาสสิก. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 22(1), 2–11. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208774