เสน่ห์ในความไม่สมบรูณ์ของเทคนิคโรโตสโคปแอนิเมชัน

Authors

  • นิจจัง พันธะพจน์

Keywords:

animation, rotoscoping

Abstract

2D animator always focuses on creating their own animation to create a unique and distinctive work. Meanwhile, the rotoscope animation starting from a mimic of motion pictures from a frame by frame. Then put them together to become another type of animation. This is a devastating effect or a reduction in the value of work that an animator tries to avoid. There will be any way to add value or create aesthetics to the rotoscope technique. Equivalent to the classic two-dimensional animation. This article will discuss techniques to create fascination in the work. For applied to making a film, music video or other types of work.

Author Biography

นิจจัง พันธะพจน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

References

อิสสริยา อาชวานันทกุล. (2558, 14 สิงหาคม). ผู้จัดการออนไลน์. // สืบค้นเมื่อ 11 เมษายน 2561, จาก http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9580000075371
Bancroff,T. (2014). Directing for Animation. Oxford: Focal Press.
Cavalier,S. (2011). The World History of Animation. London: Aurum Press Ltd.
Layboune,K. (1998). The Animation book. New York: Three river press.
Ollie,J.& Thomas,F. (1981). The Illusion of Life: Disney Animation. New York :Disney
edition.
Taylor.R. (2003). The Encyclopedia of Animation Techniques. London: Quarto
Publishing.
Vardanega,V. (2013). Pixars Animation Process. //Retrieved July 1, 2017. from
http://pixar-animation.weebly.com/pixars-animation-process.html.
Wells,P. (1998). Understanding Animation. New York: Routledge.

Downloads

Published

2018-06-29

How to Cite

พันธะพจน์ น. (2018). เสน่ห์ในความไม่สมบรูณ์ของเทคนิคโรโตสโคปแอนิเมชัน. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 22(1), 61–74. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208797