การพัฒนาหลักสูตรการทำหุ่นกระบอกตามแนวทางทัศนศิลป์

Authors

  • วรณัน ปรีเปรม

Keywords:

curriculum, making puppets

Abstract

The purposes for this research was to development curriculum / making puppets based on the guidelines  to ninth grade students at Municipality School 1(Yiamketsuwan) samutprakan province The purposes for this research was to development curriculum / making puppets based on the guidelines  to ninth grade students at Municipality School 1(Yiamketsuwan) samutprakan province  The research results were as follow. Students and person and perple who involved in the curriculum development would like to have curriculum / making puppets based on the visual arts guidelines . The developed curriculum consisted of origin and the important of vision,course description,learning outcome, learning content, learning time on task, instructional guideline and eight lesson plans which included the contents The results of curriculum evaluation indicated that students’ pretest – posttest achievement scoreswere statistically significant different at the .05 level , the developed curriculum could enable the student to making puppets based on the guidelines , visual arts.Their scores indicated a superb level of competency.

Author Biography

วรณัน ปรีเปรม

ครูอันดับ คศ. 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) เทศบาลนคร สมุทรปราการ

References

ปิยวรรณ ปรสันติสุข.(2555). การนำภูมิปัญญาไทยกลับสู่การศึกษา.กระทรวงศึกษาธิการ.
28 กุมภาพันธ์ 2555,ออนไลท์, http://www. myfirstbrain.com.
สืบค้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษา.(2559).พระราชบัญญัติการศึกษา.18oมีนาคมน2559.ออนไลท์,
http://www.thailibrary.in.th/wp-content สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ( 2550) เอกสารประกอบหลักสูตรศิลปะการแสดง
พื้นบ้าน. หุ่นไทย(หุ่นกระบอก) กระทรวงวัฒนธรรม. พิมพลักษณ์, กรุงเทพฯ
Oliva.P.E (1992). Curriculum: Foundations, Principles, and Issues . ออนไลท์,
http://thanatcha06550036.blogspot.com
สืบค้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559
Saylor, John G. and Alexander William M., Planning Curriculum for schools, (1974).
New York:Harcourt, 10 เมษายน 2557. ออนไลท์, https://th.wikipedia.org/wiki
สืบค้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558
Taba Hilda.curriculum Development.(1962 ).Thery and Practice. New York:Harcout
Braca and World. ออนไลท์,http://thanatcha06550036.blogspot.com
สืบค้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558

Downloads

Published

2018-06-29

How to Cite

ปรีเปรม ว. (2018). การพัฒนาหลักสูตรการทำหุ่นกระบอกตามแนวทางทัศนศิลป์. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 22(1), 75–85. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208799