ผลการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อชุมชนในมหกรรมรองเมือง เรืองยิ้ม

Authors

  • อภิชาติ พลประเสริฐ
  • สริตา เจือศรีกุล

Keywords:

Slum, Community Development, Community-based Art Education, Community Art Activity

Abstract

This evaluative research aimed to study the process and the effect of community art activities in Rong Mueang Rueang Yim Festival, which was conducted by the undergraduate students from the Division of Art Education, Chulalongkorn University. The sample groups consisted of 25 university students who were the activity staffs, and 35 participants. Data collection consisted of using questionnaires and interviewing about the process and the effects of the activity in environmental, personal and social level. The results showed that the principles of community art activity consisted of 1) the artwork and art activity must show community’s lifestyle or identity 2) the activity should conform to community’s context and limitation 3) the activity should be enjoyable and easy enough for non-art background community members to participate 4) the activity should comply with the requirement of the community. The survey results revealed that the participants were satisfied with the activities. They suggested that the community art activities could improve community’s environment, positive relationship, happiness and confidence among members of community. In addition, the activity helped to enhance learning ability of the students who organize the project. Therefore, the community art activity should be conducted continuously and widely in other communities.

Author Biographies

อภิชาติ พลประเสริฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สริตา เจือศรีกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

References

กระทรวงมหาดไทย. (2555). แผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้านของกระทรวงมหาดไทย ๑๐ ปี.[ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.ppb.moi.go.th/midev01/upload/8.%2010%20year%20Strategy.pdf [15 พฤษภาคม 2559]
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. (2555). วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น ที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก. นนทบุรี : สุขศาลา.
วิทยากร เชียงกูล. (2550). อธิบายศัพท์สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา. กรุงเทพฯ : สายธาร.
สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน. (ม.ป.ป). 14แรงบันดาลใจก่อการดีพื้นที่สร้างสรรค์. กรุงเทพฯ: พีเอ็นเอส ครีเอชั่น.
สนธยา พลศรี. (2550). เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ: โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์.
สิริลักษณ์ แก้วคงยศ. (2532). ชุมชนแออัด ตะกอนบางกอก. กรุงเทพฯ: รุ่งเรืองสาสน์การพิมพ์.
อคิน รพีพัฒน์. (2525). สลัม ปัญหาและแนวทางการแก้ไข. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Barbosa, T. B. (1992). The Role of Education in the Culture and Artistic Development of the Individual: Developing Artistic and Creative Skills. Paper presented at the UNESCO International Conference on Education. 43nd Session, Geneva, Switzerland, Sep. 14-19.
Guetzkow, J. (2002). How the Arts Impact Communities: An Introduction to the Literature on Arts Impact Studies. [Online]. Available from: https://www.princeton.edu/~artspol/workpap/WP20%20-%20Guetzkow.pdf
[2016, March 15]
Marche, T. (1998). Looking outward, looking in: Community in art education. Art Education. 51(3): 6-13.

Downloads

Published

2018-06-29

How to Cite

พลประเสริฐ อ., & เจือศรีกุล ส. (2018). ผลการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อชุมชนในมหกรรมรองเมือง เรืองยิ้ม. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 22(1), 86–98. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208803