การรำหน้าพาทย์เพลงตระโขนพระ

Authors

  • จักราวุธ คงฟู

Keywords:

Thai dance patterns, Traa, Khon male characters

Abstract

The main objective of this study, Traa Dance Patterns of the Male Characters in Khon, was to investigate the history of each dance pattern so that its precise details could be preserved and circulated among those who were interested in this art. The research tools were literature review, observations and interviews with authorities on Thai classical music and dances so that they could provide detailed information about Traa dance patterns of the lead male characters in Khon. Such information included the creation of the dance patterns during the Ayutthaya period, their development before they were taught in the College of Dramatic Arts in 1934 and until now. The dance patterns included Traa Nimit, Traa Bong Kan, Traa Non, Traa Buntom Prai, Traa Narai Plang, Traa Choen, Traa Sannibat, and Traa Narai Buntom Sin. When the researcher studied the dance patterns performed by Associate Professor Dr. Supachai Chansuwan, a national artist in performing arts, it is found that some Traa dance patterns play an important role in the development of the learners’ dance skills. They are the body movement of the male characters, the standard dance patterns that began from the beginner level to the advanced level and the rhythm of Tap Traa and Traa dance patterns of Khon male charaters. All of these have been taught in a school offering a course about dance patterns of Khon male characters.

Author Biography

จักราวุธ คงฟู

Department: Dance Field of Study: Thai Dance Faculty of fine and Applied Arts
Chulalongkorn University.

References

กรมศิลปากร.ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ เล่ม ๑. กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอดิสันเพรสโพรดักส์ จำกัด, 2546.
ชมนาด กิจขันธ์. “การรำเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง: เพลงตระ (ตัวพระ)” รายงานการวิจัย, ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชถัฏสวนสุนันทา, 2553.
นัฐพงศ์ โสวัตร. “บทบาทและหน้าที่ของเพลงตระไหว้ครูในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย”, วิทยานิพนธ์, ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538.
ภัทระ คมขำ. สัมภาษณ์โดย จักราวุธ คงฟู, คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย, 7 พฤจิกายน 2559.
มนตรี ตราโมท. ลักษณะไทย ศิลปะการแสดง, กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2541.
ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์. สัมภาษณ์โดย จักราวุธ คงฟู, คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 9 พฤศจิกายน 2559.
อาคม สายาคม. ความหมายของเพลงหน้าพาทย์, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ไทยสังฆภัณฑ์, 2520.

Downloads

Published

2018-06-29

How to Cite

คงฟู จ. (2018). การรำหน้าพาทย์เพลงตระโขนพระ. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 22(1), 109–117. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208847